ศรีสะเกษ สนับสนุนเงินกู้โครงการพิเศษอัตราดอกเบี้ยต่ำส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

ศรีสะเกษ สนับสนุนเงินกู้โครงการพิเศษอัตราดอกเบี้ยต่ำส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายภารกิจ ให้นางสาวอาภัตรา ศรีเมือง นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ไปร่วมการประชุมชี้แจงและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ ฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด เกี่ยวกับการจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน และสัญญาค้ำประกันเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ รวมทั้งเอกสารประกอบการขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ณ ที่ทำการ สหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวอาภัตรา ฯ แจ้งว่า ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาและอนุญาต ให้สหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 4,500,000.00 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 1 ต่อปี เพื่อเป็นทุนดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการผลิตน้ำนมโคที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต (โครงการพิเศษ)

เพื่อให้สามารถเบิก – จ่าย เงินกู้ยืมให้กับสหกรณ์ฯ นำไปใช้จ่ายได้ทันกับความต้องการของสมาชิก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปช่วยอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้กับสหกรณ์ฯ

การเดินทางไปให้บริการแก่สหกรณ์ด้านเงินกู้ ณ ที่ทำการของสหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายและเวลาทำงานของบุคลากรสหกรณ์ ฯ ที่ต้องเดินทางไปติดต่อสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะสหกรณ์ที่ประสงค์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ขาดทักษะการจัดทำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง มีการส่งกลับไปแก้ไขปรับปรุงบ่อยครั้ง จำเป็นต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปบริการให้คำแนะนำเพื่อให้สามารถจัดทำเอกสาร/หลักฐานการขอกู้ ฯ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ให้ได้รับการอนุมัติและเบิก – จ่ายเงินกู้ เพื่อสหกรณ์นำไปใช้จ่ายและบริการส่งเสริมอาชีพสมาชิกได้ทันตามความต้องการ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่