ระนองจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย

ระนองจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย

ระนอง–วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ท้องถิ่นจังหวัดระนอง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม
พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ครั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดระนอง จำนวน 31 อปท. จัดขึ้น

สืบเนื่องจากวันที่ 18 มีนาคม ร.ศ.124 (พ.ศ.2448) เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ ตำบลท่าฉลอมเป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” อันเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและเป็นการวางรากฐานในการปกครองท้องถิ่นที่สำคัญยิ่ง อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่