ปชส.สงขลารุกเครือข่ายสื่อสารโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง 62

โค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้ง 62ปชส.สงขลา รุกหนักเร่งสร้างเครือข่ายนักสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนพร้อมจำลองรูปแบบการใช้สิทธิ์ออกเสียงหย่อนบัตรในวันที่ 24 มีนาคม อย่างถูกต้องตามขั้นตอนลงคะแนน ด้านกกต.จังหวัดหวังสร้างมิติใหม่การใช้สิทธิ์ด้วยพลเมืองคุณภาพ ใช้สิทธิ์อย่างอิสระ

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่การเลือกตั้งปี 2562 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ครั้งแรกในรอบ 8 ปี นับจากปี 2554 ภายใต้ กฎ “กติกา”ที่เปลี่ยนแปลงใหม่เกือบทั้งหมดซึ่งต้องทำความเข้าใจศึกษาและเรียนรู้อย่างเท่าทันโดยเฉพาะประชาชนผู้มีสิทธิอย่างเราๆคนไทยผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่ต้องไปทำหน้าที่ของตนในการเลือกบุคคลเป็นผู้แทนไปทำหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ และดูแลทุกข์สุขของประชาชน รวมทั้งบริหารงบประมาณของประเทศ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่ได้บัญญัติให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ซึ่งต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ

วันนี้ (14 มี.ค.62) ที่ห้องประชุมสุปรีดา โรงแรมวีว่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทางจังหวัดสงขลาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ “รู้เท่าทันการเมือง” เพื่อการเลือกตั้ง โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลานายสัมภาษณ์ เชาวลิต รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา นายกุศล เตะอะสัน หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา และเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาเข้าร่วม

นายสัมภาษณ์ เชาวลิต รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้มีความสำคัญผู้ที่มีสิทธิ์ควรไปใช้สิทธิออกเสียงอย่างเต็มที่ และใช้สิทธิอย่างมีคุณภาพ นั่นคือการใช้สิทธิอย่างอิสระ โดยกกต.กำหนดเป้าหมายการเลือกตั้งส.ส.62มีผู้ไปใช้สิทธิออกเสียงคะแนนเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 เลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ นั่นคือการเลือกตั้งที่ไม่มีการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง ประชาชนไปใช้สิทธิอย่างมีคุณภาพ รู้เท่าทันการเมือง เลือกได้ผู้แทนดีเป็นที่ยอมรับ

นายสัมภาษณ์ย้ำอีกว่า ถ้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุจำเป็น ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน สามารถแจ้งด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐในระดับจังหวัด จึงได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 โดยมีรูปแบบและวิธีที่แตกต่างไปจากการเลือกตั้งแบบเดิมหลายประการ การจัดสัมมนาในครั้งนี้ จึงจัดขึ้นประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจกับทุกภาคส่วน และประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

อย่างไรก็ตามนอกจากความรู้และความสำคัญของการเลือกตั้งส.ส.ปี 2562 มิติใหม่ ตลอดจนการทำหน้าที่การมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะเครือข่ายอาสาสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ ในเรื่องของการเลือกตั้ง ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้ง หลังการเลือกตั้ง ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ได้จำลองคูหาเลือกตั้งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบถึงการเลือกอย่างถูกวิธี โดยการสาธิตการเลือกตั้ง และให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็น และสักถามปัญหาในประเด็นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสงขลา กดอ่านที่นี่