แนวคิดสำคัญใช้เป็นหลักเพื่อการบริหารจัดการสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ

แนวคิดสำคัญใช้เป็นหลักเพื่อการบริหารจัดการสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธรรมรัตน์ ปราบงูเหลือม ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ นายบรรยงค์ หอมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ และทีมงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด ณ ห้องประชุมในบริเวณที่ทำการสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

นายธรรมรัตน์ ฯ แจ้งว่า สหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอ ตั้งอยู่เลขที่ 117 หมู่ 11 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ สหกรณ์มีทุนดำเนินงาน 344,138,971.89 บาท ดำเนินธุรกิจ 5 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจการให้เงินกู้ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต และธุรกิจส่งเสริมการบริการ ผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิกว่า 7.3 ล้านบาท

เพื่อสร้างความเข้มแข็งมั่นคงให้กับสหกรณ์สามารถเป็นที่พึ่งพาช่วยเหลือมาชิกได้อย่างแท้จริง จึงให้คำแนะนำคณะกรรมการ ฯ เกี่ยวกับการบริหารจัดการสหกรณ์ ให้ยึดถือปฎิบัติตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นำหลักการบริหารด้วยธรรมาภิบาล นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ เกษตรทฤษฎีใหม่ ใช้เป็นแนวทางดำเนินกิจการ โดยยึดถือหลักการ อุดมการและวิธีการสหกรณ์ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขต่อสมาชิกและเอื้ออาทรต่อสังคม เป็นสำคัญ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่