มรย.เปิดหลักสูตรใหม่“รัฐศาสตรบัณฑิต”สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน

ยะลา-มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดหลักสูตรใหม่ป้ายแดง “รัฐศาสตรบัณฑิต”สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน ชูบัณฑิตคุณภาพเป็นผู้นำรับใช้สังคม มีธรรมมาภิบาล ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


ดร.ชัยวัฒน์ โยธี ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า หลักสูตร “รัฐศาสตรบัณฑิต” สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชนเป็นหลักสูตรใหม่ที่น่าสนใจ ซึ่งเกิดขึ้นจากฐานคิดความต้องการของคนในพื้นที่ที่ต้องการเห็นผู้นำและข้าราชการที่มีธรรมาภิบาลเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ ซึ่งตามภาระกิจของมหาวิทยาลัยถือได้ว่ามีหน้าที่โดยตรงที่จะพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสอดรับกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ชายแดนใต้หลักสูตรน้องใหม่อย่าง “รัฐศาสตรบัณฑิต” น่าจะเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการและนำพาสังคมสู่ความสันติสุขได้ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน เป็นการนำเอาศาสตร์การปกครองมาผนวกรวมกับกฎหมายมหาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นรัฐศาสตร์หนึ่งเดียวที่มีความแตกต่างจากรัฐศาสตร์ที่อื่น ๆ โดยการนำศาสตร์หลัก 2 ศาสตร์มาผนวกรวมกันนี้สามารถสร้างศักยภาพให้กับบัณฑิตและสนองตอบต่อตลาดแรงงานได้ ซึ่งความลงตัวของกระบวนวิชาจะตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม โดยมุ่งปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล


ดร.ชัยวัฒน์ โยธี กล่าวเพิ่มเติมว่า บัณฑิตที่จบสาขานี้จะมีความรู้ทั้ง 2 ด้านคือ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ซึ่งก็เป็นมิติใหม่ของการขยายฐานศาสตร์ความคิดและเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีหน้าตาแตกต่างจากที่อื่น ๆทั้งนี้ด้วยโครงสร้างหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม จบการศึกษาออกไปจะก้าวไปเป็นผู้นำที่มีธรรมาภิบาล กล้าที่จะรักษาผลประโยชน์ของชาติ ด้วยกระบวนวิชาที่บรรจุไว้ในโครงสร้างหลักสูตรมีหลากหลายไม่เฉพาะแต่เรื่องการปกครอง หรือการเมืองเท่านั้น หากแต่เป็นการผนวกกฎหมายมหาชนเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งหากกล่าวไปแล้วเรื่องของกฎหมายมหาชนในสังคมไทยก็นับเป็นเรื่องใหม่อยู่พอสมควร ความสำคัญตรงจุดนี้ “รัฐศาสตร์” ม.ราชภัฏยะลาจึงเห็นความสำคัญและจำเป็นที่นักรัฐศาสตร์สมัยใหม่ควรต้องรับรู้ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ด้วยความตระหนักในความเป็นสหวิชาเรายังได้บรรจุกระบวนวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น กลุ่มวิชาว่าด้วยเรื่องการสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติสุข ซึ่งเป็นความสำคัญที่จะสื่อประสานสังคมชายแดนใต้ไปสู่ความสงบสันติสุขด้วยอัตลักษณ์ดังกล่าวนี้ และมั่นใจว่าการนำเสนอหลักสูตรใหม่ในครั้งนี้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ในกระบวนการนั้นเราได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิในวงการรัฐศาสตร์และกฎหมายมหาชน จากหลากหลายสถาบันมาร่วมเสวนาให้ความคิดเห็นหลายท่าน อาทิ ศ.ดร.จรัญ มัลูลีม คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์, ศ.ดร.ครองชัย หัตถา นักวิชาการอิสระ, ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายเดชรัฐ สิมศิริ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด และ นายสุรพงษ์ ชัยนาม อดีตเอกอคราชทูตไทย เป็นต้น ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว มาร่วมกันวิพากษ์ขัดเกลาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงกล่าวอย่างมั่นใจได้ว่า “รัฐศาสตร์” ม.ราชภัฏยะลาเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพหลักสูตรหนึ่งไม่แพ้รัฐศาสตร์ที่อื่น ๆ และยังสามารถเติมเต็มความต้องการของประชาชนในพื้นที่รวมถึงสนองการพัฒนาชายแดนใต้ได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก็เป็นคณาจารย์รุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนักคิด นักปฏิบัติการในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยดังท่านอื่น ๆ ที่เป็นเครือข่ายอาทิ ดร.ศราวุฒิ อารีย์ ผู้เชี่ยวชาญมุสลิมศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นต้น ทั้งนี้รวมถึงการทำ MOU นักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ตามนโยบายของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกด้วย ภายใต้การนำของ ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้วางเป้าหมายนโยบายที่ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีภารกิจหลักในการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็น“คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้” ในการจัดการเรียนการสอนมีเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้เรียนอีกทั้งต้องตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ในปีการศึกษา 2561 นี้หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน พร้อมแล้วที่จะเปิดรับสมัครนักศึกษาในรุ่นที่ 1 ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ตามช่องทางและขั้นตอนที่ม.ราชภัฏยะลากำหนด โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระบบ Portfolio (ไม่ต้องสอบคัดเลือก) โดยแบ่งการรับสมัครออกเป็นช่วงวันที่ 22 ธ.ค.60 –28 ก.พ. 61 และClearingHouse ในช่วง 19 – 22 ก.พ. 61 และระบบโควตา ธ.ค. 60 – เม.ย. 61 ClearingHouse 3 – 6 พ.ค. 61 ซึ่งผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://eduservice.yru’ac’th

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยะลา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น