เกษตรจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เริ่มต้นฤดูกาลผลิต พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ให้แก่เกษตรกร

ปทุมธานี เกษตรจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เริ่มต้นฤดูกาลผลิต พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ให้แก่เกษตรกร


วันที่7 มี.ค.62 ณ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สวนฟุ้งขจร เลขที่ 29 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการ การเกษตร เพื่อเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2562 พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ให้แก่เกษตรกร โดยมี นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี นางละออง ชื่นฉอดเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นายธีรทัศน์ ศิริแดง. ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ศพก. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ หน่วยงานภาคี ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ โดยในงานนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 150 ราย ซึ่งจะได้รับการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการจัดงาน ที่ต้องการให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้ที่เหมาะสม เกิดการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมทางการเกษตรของตนเอง จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป


สำหรับงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ในครั้งนี้ มีการจัดสถานีเรียนรู้ต่างๆ ให้เกษตรกรได้มาเรียนรู้ โดยเน้นการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง รวมทั้งการจัดนิทรรศการทางการเกษตรและการให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การให้ความรู้และบริการทางการผลิต เช่น ดิน ปุ๋ย พืช สัตว์ ประมง การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าว ได้แก่ การใช้โดรนในการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช การผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน การงดการเผาตอซังข้าวแล้วใช้น้ำหมักในการหมักฟางข้าว นอกจากนี้ ยังมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ โดยงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการ การเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือน มีนาคม ไปต้นไป ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น