นักวิจัย ม.อุบลฯ คว้ารางวัล Excellent Paper Award ในการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

หินขัดข้าว งานวิจัย

อุบลราชธานี – ลูกหินขัดข้าวประหยัดเงินนำเข้า นักวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.ธิติกานต์  บุญแข็ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล Excellent Paper Award  ผลงานเรื่อง Development of Domestic Salt Used as Binder in Casting Process of Rice Polishing Cylinder

ในการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ International Conference on Science, Engineering & Technology – ICSET 2019 จัดขึ้นที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 20 -21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

ดร.ธิติกานต์  บุญแข็ง นักวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวถึงผลงานวิจัย Development of Domestic Salt Used as Binder in Casting Process of Rice Polishing Cylinder

ซึ่งเป็นงานวิจัยดังกล่าว เป็นการประยุกต์เกลือในประเทศเป็นวัสดุประสานในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว ทดแทนการนำเข้าเกลือจากต่างประเทศ โดยพบว่า สามารถใช้เกลือจากภาคตะวันออกและภาคภาคกลาง

ใช้ทดแทนร่วมกับเกลือจากต่างประเทศได้ในอัตราส่วน ร้อยละ 50 มีประสิทธิภาพการสีข้าวใกล้เคียงลูกหินขัดข้าวในท้องตลาด ที่นำเข้าวัสดุประสานจากต่างประเทศ

โดยมีจุดเด่นคือ ปริมาณข้าวที่สีได้สูงกว่าประมาณ 5% และใช้เวลาต่ำประมาณ 20% เมื่อเทียบกับลูกหินขัดข้าวในท้องตลาด

จากการประเมินของคณะกรรมการประชุมวิชาการ ของสถาบัน International Institute of Engineers and Researchers ได้พิจารณาคัดเลือกบทความดังกล่าว ได้รับ รางวัล Excellent Paper Award ในการประชุมวิชาการครั้งนี้

ขึ้นรูป หินขัดข้าว

ในส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ต้องขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัย ประกอบด้วย ดร.จรวยพร แสนทวีสุข ผศ.ดร.นลิน เพียรทอง รศ.ดร.จักรกฤษณ์  อัมพุช ผู้ช่วยนักวิจัย ได้แก่ นายหัถชัย เขาแก้ว และ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้แก่ นางสาวเจนจิรา โสมอินทร์  นางสาวนารีรัตน์ แสนโสม และนายจรุงศักดิ์ คำทา ขอบคุณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และการเผยแพร่ผลงาน

ขอบคุณ โรงสีชลธีทรัพย์อนันท์ ให้ความอนุเคราะห์ช่างขึ้นรูป ลูกหินขัดข้าว  สำหรับรางวัลนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 ที่ได้รับ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยได้รับรางวัล Excellent Paper Award จากการประชุมวิชาการ International Conference on Science, Technology and Management – ICSTM 2017 ที่จัดขึ้นที่กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ดร.ธิติกานต์  บุญแข็ง และคณะผู้วิจัย ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งผลงานวิจัยโดดเด่น สร้างชื่อเสียงในระดับชาติ และนานาชาติ อย่างภาคภูมิใจ

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี กดอ่านที่นี่