‘สงขลา’ ขับเคลื่อนสู่เมืองสมุนไพร

‘สงขลา’ ขับเคลื่อนสู่เมืองสมุนไพร

วันนี้ (24 ม.ค.61) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา, สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา, สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้

นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า หลักสำคัญของการพัฒนาเมืองสมุนไพรเริ่มจากการพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ครบวงจร (ต้นทาง กลางทางและปลายทาง) พร้อมสร้างความร่วมมือตามนโยบายประชารัฐอย่างเป็นรูปธรรม เน้นบทบาทหลักในการขับเคลื่อน คือจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และส่งเสริมเศรษฐกิจผ่านวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มธุรกิจท้องถิ่นที่มีศักยภาพ

ด้านนายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำหรับสมุนไพรเป้าหมาย ในการพัฒนาสงขลาเมืองสุขภาพนั้นมีด้วยกัน 4 ชนิด ได้แก่ไพล ขมิ้นชัน กระชายดำและบัวบก นอกจากนี้ยังมีพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณและนำมาใช้ประโยชน์กว่า 1,800 ชนิดและมี 300 ชนิดที่เป็นวัตถุดิบสมุนไพรที่หมุนเวียนในท้องตลาดซึ่งมีความต้องการ

สำหรับจังหวัดสงขลาได้ดำเนินตามแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรใน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่ฐานรากอย่างยั่งยืน, ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลค่าผลผลิตให้กับเกษตรกร, ยุทธศาสตร์ขยายช่องทางการใช้ประโยชน์การเพิ่มมูลค่าและการตลาด และยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ

นอกจากนี้ในการประชุม ได้นำเสนอเรื่องพิจารณาในด้านของแผนงานพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสงขลา รูปแบบการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดต้นแบบและการวางแผนการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสงขลาแบบบูรณาการเพื่อเสนอแนะ

ขอบคุณภาพ/ข่าว : ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา