ระนอง ร่วมปลูกขยายเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน

ระนอง ร่วมปลูกขยายเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน
ระนอง-นางสาวดุจดาว เจริญผล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,ทหาร,ตำรวจ,กลุ่มจิตอาสาทำความดีร่วมกับเยาวชนและเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองระนอง,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวนกว่า 500 ต้น
นางสาวดุจดาว เจริญพล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ปัจจุบันสภาวะโลกร้อนและปัญหาความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเป็นปัญหาและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์มากขึ้น ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้ความสำคัญและตระหนักถึงแนวทางแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มปริมาณต้นไม้และป่าไม้ให้มากขึ้น จึงจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพูนความหลากหลายของระบบนิเวศที่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอย่างอื่น จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยในการดำรงชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อม การปลูกป่าครั้งนี้จึงมีความสำคัญต่อการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่