มรย.เปิดโครงการครูแลกเปลี่ยนอินโดนีเซียพันธุ์ใหม่

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับครูแลกเปลี่ยนอินโดนีเซียพันธุ์ใหม่ เพิ่มศักยภาพด้านภาษาอินโดนีเซียและการทำวิจัยร่วมกัน

ที่ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อับดุลรอซะ วรรณอาลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับครูแลกเปลี่ยนอินโดนีเซียพันธุ์ใหม่ โดยมีMr.Gamma Arifian Siddik (คุณกัมมา อาริเฟียน ซิดดิก) รองกงสุลสถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา สมาคมศิษย์เก่าอินโดนีเซียแห่งประเทศไทย ครูอินโดนีเซีย ผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาษามลายู เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

อาจารย์ไซนีย์ ตำภู ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดโครงการแลกเปลี่ยนครูอินโดนีเซียพันธ์ใหม่ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสมาคมศิษย์เก่าอินโดนีเซียในการทำวิจัยร่วมกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาภาษาอินโดนีเซียในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา เรียนรู้วิธีการทำวิจัย และสร้างเครือข่ายทางด้านการสอน ตลอดจนสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันระหว่างสองประเทศอีกด้วย

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยะลา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น