โอกาสที่ยังมิได้สำรวจของไทยและอินเดีย

ชียงราย-วช.จัดสัมมนาร่วมทางวิชาการกับอินเดีย ครั้งที่ 13

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 ก.พ.2562  ที่ ห้องประชุมสนสามใบ โรงแรมเอสตาร์ ภูแล ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐอินเดีย (ICSSR) เป็นประธานเปิดการสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย-อินเดีย ครั้งที่ 13 ในหัวข้อเรื่อง “โอกาสที่ยังมิได้สำรวจของไทยและอินเดีย” รวมทั้ง “การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาร่วมไทยและอินเดีย ครั้งที่ 14” ระหว่างวันที่ 16-18 ก.พ. 2562 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากนักวิชาการ-หน่วยงานต่างๆทั้งจากไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนมากศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล กล่าวว่า วช. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐอินเดีย ตั้งแต่ปี 2549 ที่ ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย โดยมีการจัดกิจกรรมการสัมมนาขึ้นปีละ 1 ครั้ง ผลัดการเป็นเจ้าภาพภายใต้หัวข้อการสัมมนาที่เห็นพ้องกัน ตั้งแต่ปี 2551-2559 รวม 10 ครั้ง ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2561 จัดขึ้นที่ Mahabodhi Hotal เมืองคยา อินเดีย ที่ประชุมเห็นพ้องให้กำหนดจัดการสัมมนาครั้งต่อไปในปี 2562 มีขึ้นที่ประเทศไทย โดยกำหนดนโยบายสร้างความร่วมมือกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะไทยที่มีภูมิศาสตร์ไม่ไกลจากอินเดีย ทั้ง 2 ประเทศมีความสัมพันธ์ด้านการค้า ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมอย่างยาวนาน ผ่านการเชื่อมโยงทางทะเลเป็นหลัก ดังนั้น นับเป็นโอกาสอันดีที่ไทยกับอินเดีย จะได้สานต่อความร่วมมือต่อไปศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล กล่าวต่อว่า การสัมมนาในครั้งนี้ เรามุ่งหวังที่จะสานต่อความร่วมมือใน 6 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาสังคมและชุมชน เศรษฐกิจการค้า เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญา การท่องเที่ยว และความมั่นคง ซึ่งปัจจุบันมีความสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของทั้ง 2 ประเทศ นอกจากนี้ยังช่วยให้นักวิจัยสังคมศาสตร์ของทั้ง 2 ประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทางวิชาการเชิงเปรียบเทียบที่สำคัญ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์ ทั้งนี้ ยังมุ่งหวังว่าองค์ความรู้ที่จะได้รับจากการสัมมนาจะสามารถนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาประเทศร่วมกัน รวมถึงเกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ในประเด็นที่สำคัญร่วมกันต่อไป.

ข่าวโดย : เจริญ อัญชลีลังกาศ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่