กกต.จัดเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเชิงสมานฉันท์

กกต.จัดเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเชิงสมานฉันท์

เลย  สำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย จัดกิจกรรมเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเชิงสมานฉันท์ลดความแตกแยกของประชาชนสร้างความสุจริตและเที่ยงธรรม

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 ก.พ.62 ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด” กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง” จัดขึ้นโดย สำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย

นายกวี ไพศาลศรี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย รายงานว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562  และให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค 62 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. นั้น  สนง.กกต.จ.เลย  จัดโครงการกลไกในการแก้ปัญหาและความขัดแย้งในการเลือกตั้ง กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.สงแบบแบ่งเขตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม ลดกากรร้องเรียนและลดการร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ลดความแตกแยกของประชาชนในชุมชนเดียวกัน  ทำให้เกิดความรักความสามัคคี และให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ตระหนักถึงผลเสียของการซื้อสิทธิขายเสียง ผู้เข้าร่วมได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของ กกต. กกต. ประจำเขตเลือกตั้งและผู้ตรวจการเลือกตั้ง  สิทธิหน้าที่ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  และค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งต่างๆ  ซึ่งในครั้งนี้มีบัตรเลือกตั้ง 1 ใบ แต่เลือกได้ 3 อย่างคือ ส.ส.แบบแบ่งเขต  ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และผู้ได้รับเลือกคะแนนสูงสุดยังมีสิทธิเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี ด้วย วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง อีกด้วย  กิจกรรมครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ  104  คน รวมทั้งผู้สนับสนุนอีก รวม 150 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง  ปรีชาอาสาพาพลังประชารัฐยกทีมเข้าสภาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัวชี้วัด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเลย กดอ่านที่นี่