หนองบัวลำภูเดินหน้าสู่เมืองน่าอยู่ อบจ. ร่วมกรมทรัพยฯ ประชุมจัดการขยะในชุมชนและโรงเรียน

หนองบัวลำภู – หนองบัวลำภูเดินหน้าสู่เมืองน่าอยู่ อบจ.หนองบัวลำภู ร่วมกับ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ประชุมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว

หนองบัวลำภูเดินหน้าสู่เมืองน่าอยู่
เวลา 10 : 00 น. วันที่ 12 ก.พ.62 ที่ห้องประชุม โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.หนองบัวลำภู เปิดการประชุมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลาภู ภายใต้โครงการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนจากสถานศึกษาในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู ร่วมประชุม

หนองบัวลำภูเดินหน้าสู่เมืองน่าอยู่
นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายก อบจ.หนองบัวลาภู กล่าวว่า ความสำคัญของการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ต้องเริ่มจากการสร้างวินัยให้กับคนในพื้นที่ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและสถานศึกษา ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ครัวเรือน ระดับชุมชน ให้เกิดการบูรณาการการทำงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและยั่งยืน

หนองบัวลำภูเดินหน้าสู่เมืองน่าอยู่
การลดปริมาณขยะตามหลักการ 3Rs คือ Reduce การใช้น้อย Reuse การใช้ซ้า และ Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นกระบวนการที่จะต้องทำอย่างพร้อมเพรียงเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลทำให้ชุมชน สถานศึกษา สะอาดสวยงาม แล้วยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ มีเศษสิ่งเหลือใช้ทำเป็นปุ๋ย สิ่งแวดล้อมดีขึ้น และยังส่งเสริมให้มีการประกวดชุมชน สถานศึกษาปลอดขยะ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป็นต้นแบบ และเป็นที่ศึกษาดูงานแก่ท้องถิ่นอื่น ๆ และส่งผลให้หนองบัวลำภู เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ต่อไป

หนองบัวลำภูเดินหน้าสู่เมืองน่าอยู่

สมัครสมาชิก Line รับข่าวสารจังหวัดหนองบัวลำภูได้ที่นี่

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสารจังหวัดหนองบัวลำภู ที่นี่

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดหนองบัวลำภู กดอ่านที่นี่