หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สร้างฝายมีชีวิต

ฝาย มีชีวิต

เลย นายอำเภอนาด้วง  เปิดโครงการก่อสร้างฝายมีชีวิต สร้างความสมดุลให้กับสภาพแวดล้อม และสร้างแหล่งน้ำให้สัตว์น้ำ ในช่วงหน้าน้ำหลากจะช่วยในการชะลอน้ำและกักเก็บน้ำในช่วงหน้าแล้ง

วันที่12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บ้านหนองแคน อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย นายกฤษฏา โพธิ์ชัย นายอำเภอนาด้วง เป็นประธานในการเปิดโครงการก่อสร้างฝายมีชีวิต พร้อมด้วยพันเอก ภานุรัตน์ ดีเสมอ ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 พนักงานภาครัฐและประชาชนจิตอาสา ร่วมงานกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

นายกฤษฎา โพธิ์ชัย นายอำเภอนาด้วง กล่าวว่า ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้แก่ทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และอื่นๆส่วนใหญ่สืบเนื่องจากทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลาย ส่วนมากเป็นกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่การใช้พลังงานต่างๆการสูญเสียพื้นที่สีเขียวทางการเกษตรกรรม และการกำจัดของเสีย สาเหตุดังกล่าวทำให้เชื่อว่า อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ นอกจากนั้นปัญหาความโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวยังเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องคือความยากจนและคุณภาพชีวิตตกต่ำ

พันเอก ภาณุรัตน์ ดีเสมอ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงฤดูแล้งพื้นที่อำเภอนาด้วง ลำห้วยไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้ และไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 จึงได้ดำเนินการก่อสร้างฝายมีชีวิตบ้านหนองแคน อำเภอนาด้วง จังหวัดเลยขึ้น เพื่อสร้างความสมดุลให้กับสภาพแวดล้อม และสร้างแหล่งน้ำให้สัตว์น้ำ ในช่วงหน้าน้ำหลากจะช่วยในการชะลอน้ำและกักเก็บน้ำในช่วงหน้าแล้งจะช่วยทดน้ำ ระบายน้ำ จากที่กักเก็บไว้ไปเพื่อการบริโภค อุปโภค รักษาความชุมชื้นให้ระบบนิเวศน์ โดยการซึมลงใต้ดินของน้ำได้ลึกลง และแผ่กว้างตามผิวดิน ฝายมีชีวิตไม่ตัดวงจรทางระบบนิเวศน์ของสัตว์ และพืช โดยปลาสามารถขึ้นลงวางไข่ได้ตามธรรมชาติ ตะกอนทรายสามารถไหลข้ามผ่านไปได้ทางบันไดหลัง พร้อมกับสร้างระบบนิเวศน์เดิมให้กลับมาได้ เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำพืชพันธุ์และสัตว์น้ำที่หายาก ให้กลับมาเช่นเดิมทั้งชนิดและปริมาณ และกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตยังสามารถสร้างความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชน จากการร่วมมือร่วมใจก่อสร้างบำรุงรักษา ทั้งยังสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง เมื่อเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจของประเทศก็เข้มแข็งตามไปด้วยเช่นกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สร้างฝายมีชีวิต

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเลย กดอ่านที่นี่