สามภาคส่วนฟันธง! ชุมชนจะเข้มแข็งได้ผู้นำต้องเสียสละ ร่วมคิดร่วมทำ

ศูนย์อนามัยที่ 10 จัดประชุมย่อย หมอ อปท. ประชาชน เชื่อผู้นำชุมชนต้องคลุกวงใน เสียสละ เน้นคุณค่าของสังคมมากกว่ามูลค่าเงินทอง จะพาชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

อุบลราชธานี : วันที่ 23 พฤศจิกายน2560 การสัมมนาจากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน ท้องถิ่นและจังหวัด เขตสุขภาพที่ 10 ที่ห้องประชุมย่อยเสวนาในหัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่ห้องปทุมทิพย์ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีนาย โสธร แสนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคู จังหวัดยโสธร นายวีรศักดิ์ สินปรุ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ และนางสาวอุดม โยธะพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดยนายสุชัย เจริญมุขยนันท ผู้อำนวยการทีวีชุมชนอุบลราชธานี จัดโดยศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

นายโสธร แสนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคู จังหวัดยโสธร ได้พูดถึงหน้าที่ของโรงพยาบาลคือทำให้คนไม่ป่วย การสร้างให้คนไม่ป่วยก็ต้องมีการออกกำลังกาย อาหาร ความสะอาด สิ่งแวดล้อมที่ดี กลวิธีที่จะนำไปสู่จุดนั้นได้ต้องทำความคุ้นเคยกับชาวบ้าน ทุกงานต้องเข้าไปมีส่วนร่วม เมื่อเสนอแนวคิดอะไรผู้นำชุมชน ชาวบ้านจึงจะคล้อยตาม แล้วชวนกันร่วมคิดร่วมทำ ต้องทำให้คนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว เห็นคุณค่าของสังคมมากว่ามูลค่าทางเงินทอง ไม่ใช่รักษาคนไข้เพียงอย่างเดียว ถึงช่วงนี้ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวเสริมว่า ผู้อำนวยการเป็นหมอเกรดเอ เพราะหมอที่รักษาคนไข้หาย เป็นแค่หมอเกรดซี หมอที่รักษาคนไข้ที่รักษายากหายเป็นหมอเกรดบี แต่หมอที่ทำให้สุขภาพดี ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือหมอเกรดเอ

นายวีรศักดิ์ สินปรุ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ เทศบาลนครอุบลราชธานี กล่าวถึงกลวิธีที่จะนำพาชุมชนให้มาร่วมสร้างสังคมให้เข้มแข็งนั้น ผู้นำต้องเสียสละ ลงไปชวนคิดชวนคุยชวนทำ บางครั้งต้องควักเงินตัวเองเพื่อให้งานเดิน ทำงานกับชาวบ้านไม่ใช่ง่าย เพราะพื้นฐานเขาจะพึ่งพาแต่รัฐ จึงต้องค่อย ๆ หนุนเสริม ต้องให้เขาก่อน จึงจะได้รับความร่วมมือและช่วยกันพัฒนา

นางสาวอุดม โยธะพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่าที่เทศบาลเมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะชวนหลายฝ่ายมาร่วมคิดร่วมทำ เช่นปัญหาที่จะต้องจ่ายเงินปีละ 4-6 แสนขนขยะไปทิ้งในเมือง เป็นเงินจำนวนไม่น้อย ทำอย่างไรจะทำให้ปริมาณขยะลดน้อยลงและประหยัดงบประมาณตรงนี้ได้ ประธานชุมชนก็เสนอขึ้นมาว่าจะพาชุมชนแยกขยะ เริ่มต้นจากชุมชนนำร่องที่คิดว่าจะทำได้ก่อนแล้วค่อย ๆ ขยาย มีรายได้จากการขายขยะ ผลคือขยะลดลงจริง ๆ และทำได้อย่างยั่งยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำหน้าที่อำนวยการ ประสานให้เกิดผล แล้วถอยออกมาให้ชุมชนทำเอง สำคัญคือต้องเสียสละร่วมคิดร่วมทำ อย่าใช้เงินเป็นตัวตั้ง จะประสบความสำเร็จได้

ข่าวโดย : สุชัย เจริญมุขยนันท

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น