มหาสารคาม ชวนเที่ยวมหกรรมเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์

มหาสารคาม การเกษตร มหกรรมเกษตร

มหาสารคาม – ชวนเที่ยวงาน”มหกรรมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ของดีมหาสารคาม” โชว์นวัตกรรมเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ศึกษาเรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์  วันที่ 13 – 15 ก.พ.62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

นางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม  เตรียมจัดงานแสดงผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการ ส่งเสริมกานผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัด . เพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกทางด้านการค้า เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ของผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและบริการ และผลักดันให้ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งจำหน่ายและแหล่งผลิตสินค้าปลอดภัย

สินค้าเกษตร มหาสารคาม

ทั้งนี้จังหวัดมหาสารคามได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ ศูนย์กลางการบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร ให้เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 2) ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษา และวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติเอื้ออาทรและสมานฉันท์ โดยเฉพาะด้านการเกษตร จังหวัดได้ให้ความสำคัญสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการหลายโครงการในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งภารกิจอีก และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร เพื่อรองรับผู้บริโภคยุคใหม่ใส่ใจต่อสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการดำเนินงานโครงการยังขาดการเชื่อมโยงด้านตลาดสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องชัดเจน

สำหรับในงาน จะมีการแสดงผลิตภัณฑ์และผลิตผลสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีเกษตรกรชาวมหาสารคาม ชมนิทรรศการด้านกานเกษตรอินทรีย์ครบวงจร เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ การสาธิตการเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้งมีการออกร้านจากภาครัฐและเอกชน ชมศิลปวัฒนธรรมการแสดงที่สื่อถึงความเป็น ฮีตฮอย กสิกรรมอีสาน ภายในงานยังมีการลุ้นรางวัลเยอะแยะมากมายตลอดการจัดงานสามวัน ห้ามพลาด วันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 – 20:00 น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จัดโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด มหาสารคาม

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม กดอ่านที่นี่