ดัน “โลจิสติกส์”เชื่อมศก.พิษณุโลกก้าวไกล

มิติด้านเศรษฐกิจจากโอกาสการพัฒนาเมืองพิษณุโลก เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ นับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่นและภูมิภาค ดันแผนพัฒนาจังหวัดและสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้ดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง

“ผมสนับสนุนและพร้อมขับเคลื่อนแนวคิดแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกและสนข.เพราะเป็นโอกาสของพิดโลกบ้านเราซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมทุกๆ ด้าน” หากได้รับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ เมืองพิษณุโลกมีความพร้อมสมกับวิสัยทัศน์ที่วางไว้เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน”เศรษฐา กิตติจารุรักษ์ ว่าที่ผู้สมัครพรรคประชารัฐเขต 1 จังหวัดพิษณุโลกกล่าวอย่างหนักแน่น

เขาย้ำให้ฟังในฐานะผู้มีประสบการณ์การทำงานจากอดีตประธานคณะกรรมการสามัญสภา ด้านคมนาคม ซึ่งมีโอกาสติดตามและศึกษาถึงศักยภาพการพัฒนาเมืองพิษณุโลกหรือ“เมืองสองแคว”เป็นเมืองที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของไทยที่มีความพร้อมในด้านภูมิประเทศ ซึ่งศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่างเชื่อมภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่สำคัญอยู่ในแนวเส้นทาง North-South Economic Corridor (NSEC) และ East-West Economic Corridor (EWEC) เชื่อมต่อไปยังเมียนมา ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ ทำให้พิษณุโลกจะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การบริการในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านได้ และสามารถยกระดับศักยภาพของพิษณุโลกให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองพิษณุโลก และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้ร่วมกันศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการและกระจายสินค้า จังหวัดพิษณุโลก เพื่อศึกษาศักยภาพการพัฒนาและปัจจัยที่เอื้อต่อระบบเศรษฐกิจของพิษณุโลก เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างแท้จริง และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของพิษณุโลก เป็นเมืองบริการเศรษฐกิจและสังคมสี่แยกอินโดจีน

ที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ปี 60-79 เน้นขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพให้บริการธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ โดยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ

หากวิเคราะห์จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ปี ระหว่างปี 2560-2564 ได้กำหนดเป้าหมายด้านยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยมีบทบาทหลักในภูมิภาคทั้งด้านโลจิสติกส์ การค้า การบริการ และการลงทุน เป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญในภูมิภาคเอเชีย กลุ่มอาเซียน อนุภูมิภาค และเป็นระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเชื่อมโยงกัน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการพัฒนาสร้างความพร้อมภายในประเทศเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงระหว่างประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ต้องสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างภายในประเทศ ทั้งระดับประเทศ และภูมิภาค ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นระบบ และเป็นโอกาสของเมืองพิษณุโลก

การศึกษาข้อมูลการพัฒนาด้านโลจิสติกส์เมืองพิษณุโลกเบื้องต้นแบ่งรูปแบบการศึกษาเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นพื้นที่ดำเนินการบรรจุภัณฑ์รับฝากและกระจายสินค้า รวมถึงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 2.ศูนย์การค้าส่งค้าปลีกและโลจิสติกส์ เป็นพื้นที่ดำเนินการซื้อขายสินค้า ทั้งค้าปลีกและค้าส่งควบคู่ไปกับการกระจายสินค้า3.ศูนย์ผลิตอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เป็นพื้นที่ให้บริการโลจิสติกส์ ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการขนส่งและกระจายสินค้าให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่โดยรอบ มีบริษัทเอกชนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทางโลจิสติกส์ และ 4.เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ รัฐเป็นผู้กำหนดพื้นที่ทำกิจกรรมโลจิสติกส์ภายในแบ่งพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเช่าหรือซื้อ โดยผู้บริหารศูนย์โลจิสติกส์เป็นผู้รับผิดชอบ การบริหารและทำการตลาด รวมถึงติดต่อให้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาในพื้นที่

การพัฒนาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่นและภูมิภาค คาดว่าส่งผลให้รายได้มวลรวมของจังหวัด จีดีพีมีอัตราสูงขึ้นมากกว่าอัตราการขยายตัว และเศรษฐกิจของจังหวัดจะเติบโตขึ้น เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ รวมถึงเพิ่มศักยภาพของจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพิษณุโลก กดอ่านที่นี่