ว่าที่ผู้สมัค ส.ส. เขต 1 ประชาธิปัตย์ จ.พะเยา เริ่มออกเดินสายแนะนำตัว- ปราศรัยหาเสียง

นายอนุพงษ์  มาคำ ว่าที่สมัค ส.ส.เขต 1 จ.พะเยา พรรคประชาธิปัตย์ ออกเดินสายนำรถแห่รอบเมืองพะเยา แนะนำตัวกั บประชาชนตามตลาดและเขตเทศบาลเมื องพะเยา ซึ่งถือว่าเป็นผู้สมัคที่เป็ นคนหนุ่มรุ่นใหม่ของ จังหวัดพะเยา โดยได้อยู่บนหลังรถปราศรัยผ่ านเครื่องขยายเสียง นำเสนอนโยบายเด่นๆของพรรค เช่น นโยบาย “เกิดปั๊บได้สิทธิรับเงินแสน”   เด็กแรกเกิดรับเงินทันที 5,000 บาท  และรับเดือนละ 1,000 บาท ไปจนเด็กครบอายุ 8 ปี  รวมเป็น 1 แสนบาท ,  นโยบายกี่ยวกับการเพิ่มเงินสวั สดิการผู้สูงอายุ  , นโยบายด้านการประกันราคาพื ชผลทางการเกษตร นโยบายการยกระดับ สปก. กู้ได้ ขยายโอกาสเกษตรกร ให้ที่ดิน สปก. สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของรั ฐ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเกษตรกรรม และสามารถสืบทอดตกถึงลูกหลานได้

 

 

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพะเยา กดอ่านที่นี่