สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษจัดฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษจัดฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมความรู้การบริหารสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์ ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะกรรมการสหกรณ์ และ ผู้แทนสมาชิก สหกรณ์โคเนื้อดอกลำดวน จำกัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ผู้รับผิดชอบดูแลส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น ๔๐ คน

นางอัญชลี ฯ แจ้งให้ทราบ จุดมุ่งหมายการอบรม ฯ เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ การดำเนินกิจการสหกรณ์ให้ถูกต้องภายใต้ ระเบียบ ข้อบังคับ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารจัดการสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง มั่นคง อำนวยประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชนได้อย่างแท้จริง

เนื้อหาหลักสูตรการอบรม ฯ เน้นการพัฒนาคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อสหกรณ์ร่วมกัน มีจิตสำนึกที่ดี ดำเนินธุรกิจสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ควบคู่กับ คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสหกรณ์ ให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้งสหกรณ์ สามารถสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่สมาชิก และเอื้ออาทรต่อกัน ไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั่วถึงกัน

นางอัญชลี ฯ กล่าวเพิ่มเติม สหกรณ์จะเข้มแข็งประสบความสำเร็จ ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของบุคลากร 3 ฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการ ฯ ฝ่ายจัดการ และ สมาชิก โดยเริ่มที่ “ คณะกรรมการสหกรณ์ ” ต้องอุทิศตนเพื่อส่วรวม กำหนดนโยบาย ควบคุมและกำกับการดำเนินงานสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์ต่อมวลสมาชิกและสังคม “ ฝ่ายจัดการ ” เป็นผู้รับนโยบายไปขับเคลื่อนงานสหกรณ์ ต้องซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย และ ยึดหลักการ วีธีการ รวมทั้งการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง “ สมาชิก ” ต้องรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ต้องเสียสละและให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจการสหกรณ์ ทั้งนี้ทุกฝ่ยต้องติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองและองค์กรให้เท่าทันและอยู่รอดได้ในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ก็จะสำเร็จพัฒนาก้าวหน้ามีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่