สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษนำเยาวชนไปทัศนศึกษาสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านสหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษนำเยาวชนไปทัศนศึกษาสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านสหกรณ์

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการ “ทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์งานสหกรณ์การส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ” ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทาม กรมทหารราบที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ได้แก่ คณะกรรมการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน/ผู้สังเกตการณ์ และ คุณครูผู้รับผิดชอบ จากโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จำนวน 15 คน , โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 15 คน , โรงเรียนในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ปริยัติธรรม) จำนวน 135 คน , โรงเรียนเพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 15 คน และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 10 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 190 คน

นางอัญชลี ฯ กล่าวว่า การจัดโครงการ ฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ปริยัติธรรม) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง จากประสบการณ์จริง ทั้งในด้านการบริหารจัดการในระบบสหกรณ์ สร้างลักษณะนิสัยตามอุดมการณ์สหกรณ์ สร้างศรัทธา และปลูกฝังความน่าเชื่อถือต่อระบบสหกรณ์ เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน สามารถพัฒนาระบบสหกรณ์ในโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่