“กศน.ห่วงใยต้านภัยการค้าประเวณี

กศน.ห่วงใยต้านภัยการค้าประเวณีโดยสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระนอง โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดระนองได้ตระหนักถึงภัยอันตรายและปัญหาของการค้าประเวณี โดยมีหน่วยงานจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ปกครองจังหวัดระนอง ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพและผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดระนอง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง คณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษากศน. กว่า 250 คนเข้าร่วมโครงการ

นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้าประเวณีและสามารถทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปัญหาของการเกิดโสเภณีนั้นเกิดได้จากหลายปัจจัยทั้งสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว ฉะนั้น เราจึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพื่อให้ทุกคนนั้นได้ ตระหนักถึงความสำคัญและห่างไกล รวมถึงภัยอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น