ว่าที่ผู้สมัคร สส.เขต 1 “เศรษฐา”ลงพื้นที่ มั่นใจพลังพลเมืองพิษณุโลกแต้มต่อทุนความดี

“เศรษฐา”ลงพื้นที่เต็มสูบเมืองพิษณุโลก อรัญญิก วัดจันทร์ บ้านคลอง พลายชุมพล ท่าทอง บึงพระ วัดพริก วังน้ำคู้ ด้วยแต้มต่อทุนความดี พร้อมแนวคิด “พลังพลเมืองสองแคว”สร้างความเท่าเทียม มั่นใจนโยบายพรรคประชารัฐจะพัฒนาให้คนไทยสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน

“ทุนความดีและหลักยึดทางศาสนาช่วยให้เราเดินหน้าพัฒนาบ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน ผมมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน สร้างการมีส่วนร่วมกับชาวบ้านจากประสบการณ์ผู้แทนท้องถิ่นสจ.เขตอำเภอเมืองผ่านโครงการ กิจกรรมต่างๆ ผมเชื่อมั่นในความดีการหล่อหลอมความมั่นคงทางจิตใจให้คนในสังคมมีที่พึ่งทางใจให้มีความสุข ได้สร้างและส่งกิจกรรมทางศาสนา ส่งเสริมให้ชาวบ้านเข้าถึงการบริการสุขภาพและมีสุขภาพที่แข็งแรง ฝึกอาชีพสร้างงานมีรายได้ มีความสามารถพึ่งพาตนเอง มีการติดตามตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจนสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนในท้องถิ่น”

ลงสนามการเมืองครั้งนี้ก้าวต่อขออาสาทำหน้าที่ขับเคลื่อนเมืองพิษณุโลกให้ไดรับการพัฒนาตามเป้าหมายศักยภาพเมืองสู่เป้าหมายและความหวังใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนทั้งนี้เพราะพี่น้องในเมืองพิษณุโลก อรัญญิก วัดจันทร์ บ้านคลอง พลายชุมพล ท่าทอง บึงพระวัดพริก วังน้ำคู ทุกชุมชนมีศักยภาพสูงทั้งคนหลากหลายภาคีเครือข่ายแต่ละชุมชนมีขีดความสามารถและพื้นที่ต่างๆมีจุดแข็งและจุดเด่นแตกต่างกันออกไป ที่สำคัญการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนทุกเครือข่ายเข้มแข็งมาก แต่เมืองเราขาดโอกาสการพัฒนาเพื่อต่อยอดการรองรับความเติบโตและการเปลี่ยนแปลง

“ชุมชนรอบนอกตั้งแต่ท่าทองบึงพระ วัดพริกวังน้ำคู้อยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างสันติสุข เพราะคนช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อยประกอบสัมมาอาชีพ ดำรงชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง  ประหยัด  และออมทรัพย์ ขณะพื้นที่ย่านชานเมืองอย่างพลายชุมชน บ้านคลอง และวัดจันทร์ชุมชนเมืองใหม่ขยายตัวทางเศรษฐกิจชุมชน ส่วนย่านตัวเมืองพิษณุโลก และย่านอรัญญิก เมืองขยายตัวค่อนข้างหน้าแน่น มีทั้งย่านการค้าขายธุรกิจในท้องถิ่น หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ชุมชนเมืองที่มีความพร้อมในเรื่องเครือข่ายภาคประชาชนที่ผ่านเวทีร่วมคิด ร่วมทำภายใต้กิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่องและร่วมมือกันด้วยความเข้มแข็ง นี่คือความพร้อมของ ประชาชน “พลเมืองพิษณุโลก”

เศรษฐาย้ำว่านอกจากเชื่อมั่นในพลังของประชาชนแล้วการลงสนามสู้ศึกครั้งนี้เพราะผลงานและประสบการณ์ที่เดินเคียงคู่กับประชาชนในฐานะนักการเมืองท้องถิ่นต่อเนื่อง 3 สมัย กว่า 10 ปี ด้วยทุนความดีเป็นผู้นำต้นแบบด้านศาสนาและใช้กิจกรรมทางศาสนาขับเคลื่อนสู่สังคม พร้อม ๆ กับการยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองพิษณุโลก สร้างสังคมเยาวชนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้สูงวัยให้มีสุขภาพที่ดี มีการช่วยเหลือดูแลคนด้อยโอกาส มุ่งเน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ รักษาสิ่งแวดล้อมของเมือง ที่สำคัญตอกย้ำความมั่นใจในนโยบายและพรรคประชารัฐ โอกาสครั้งสำคัญของคนพิษณุโลก

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพิษณุโลก กดอ่านที่นี่