หนองคาย ตรวจสอบสินค้าและบริการรับปี ใหม่

หนองคาย    –  คณะทำง านคุ้มครองผู้บริโภคจังหวั ดหนองคาย ร่วมกันออกตรวจสอบราคาสินค้ าและบริการ ตามห้างสรรพสินค้าและร้านค้ าในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย รวมทั้งสถานีขนส่งและสถานีรถไฟ เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้มี การเอาเปรียบประชาชนและนักท่ องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่

เมื่ อเวลา 13.00 น. วันที่ 21 ธ.ค. 61 นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะทำงานคุ้มครองผู้บริ โภคจังหวัดหนองคาย ซึ่งประกอบด้วย ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนั กงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย  เจ้ าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวั ดหนองคาย และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภาครั ฐและภาคเอกชน ได้ออกตรวจสอบราคาสินค้าและบริ การ ตามห้างสรรพสินค้าและร้านค้ าในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย รวมทั้งสถานีขนส่งและสถานีรถไฟ

เนื่ องจากในช่วงเทศกาลปีที่จะถึ งในอีกไม่กี่วันนี้มีวันหยุดติ ดต่อกันหลายวัน ประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางออกต่ างจังหวัดเพื่อไปท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนาเยี่ยมเยื อนญาติพี่น้อง เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค บริการรับส่งผู้โดยสาร บริการรับฝากสิ่งของและบริ การรถเข็น บริเวณสถานีขนส่งและสถานีรถไฟ ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและไม่ แสดงป้ายราคาจำหน่ายปลีก ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคจั งหวัดหนองคาย จึงได้ร่วมกันออกตรวจในครั้งนี้ ซึ่งการตรวจในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าต่าง ๆ ที่มีการจำหน่ายกระเช้าของขวัญ จะดูวันเดือนปีที่หมดอายุ ชื่อที่อยู่ของผู้ผลิต จำหน่าย ของสินค้าที่อยู่ในกระเช้าฯ  ซึ่ งการตรวจในครั้งนี้ได้เน้ นตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์ วันหมดอายุ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จากการตรวจสอบพบว่าห้างสรรพสิ นค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าส่วนใหญ่ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติอย่างถูกต้ อง.

………………………….

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดหนองคาย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น