เชิญชวนร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย

ปทุมธานี จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พ.ศ.2562″ เพื่อความเป็นสิริมงคล


เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดปทุมธานี โดยวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพระพุทธศาสนา ร่วมกับวัดต่างๆในจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ด้วยการจัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พ.ศ.2562” เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการเริ่มต้นปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศาสนา ได้ดำเนินการตามนโยบายการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในการจัดกิจกรรม”สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พ.ศ.2562″ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการนำศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมให้ธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคงและ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยเชิญชวนประชาชนทุกพื้นที่รักษาศีล เจริญภาวนา ปฏิบัติธรรมและสวดมนต์เป็นสิริมงคลให้ประเทศไทย ครอบครัวและตนเอง ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนลด ละ เลิกอบายมุขในช่วงเทศกาลปีใหม่


นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เผยว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) รับทราบกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2562 เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ประชาชนในมิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม นำเสนอ และข้อสั่งการของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2562 ให้แก่ประชาชนเหมือนทุกปีที่ผ่านมาและมหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศ จัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ร่วมลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง โดยพร้อมเพรียงกัน สมาทานศีลสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งจะเป็นมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม ซึ่งในการจัดกิจกรรมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ในส่วนของจังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดกิจกรรม ณ พระอุโบสถวัดเขียนเขต(พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองปทุมธานี ในวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไปจึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษา ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พ.ศ.2562” เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 และจะมีพิธีทำบุญตักบาตร ในวันที่ 1 มกราคม 2562เพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิต ครอบครัวและสังคมต่อไป

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา…รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น