ชาวระยองเฮ! ได้สิทธิ์รักษาที่คลินิก อบอุ่น

วันที่ 6 ธันวาคม ที่ห้องประชุมคีรีบัญชร คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครระยอง  นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง และ นายไชยสิทธิ์  เทพธาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาบริการด้านสาธารณสุขขึ้น โดยมีนายชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มาเป็นประธานกล่าวเปิดพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร เทศบาลนครระยอง ผู้บริหารโรงพยาบาลระยอง ร่วมในพิธี

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง กล่าวว่า  การทำบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เพื่อดูแลประชาชนชาวจังหวัดระยองทุกสิทธิการรักษาให้ได้รับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้ง 4 มิติ ซึ่งประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันควบคุมโรค ด้านการรักษา และด้านการฟื้นฟู ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพที่ดี อีกทั้งการบันทึกข้อตกลง จะเป็นแนวทางการพัฒนาบริการด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้บุคลากรทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมกันแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผนการพัฒนาบริการด้านสาธารณสุข และมีการจัดกิจกรรมอื่นๆร่วมกัน

เทศบาลนครระยองได้เปิดคลินิกชุมชนอบอุ่น เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อให้บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขแก่ประชาชน โดยมีศักยภาพในการตรวจบริการรักษาโรคทั่วไปประเภทผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน คลินิกโรคเรื้อรัง คลินิกฝากครรภ์และวางแผนครอบครัว การให้ภูมิคุ้มกันโรค การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เอกซเรย์ ทันตกรรม ให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ ที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับข้าราชการสามารถนำไปเบิกได้ นับได้ว่าเป็นสถานพยาบาลที่พร้อมให้บริการในเขตเทศบาลนครระยอง ที่เป็นเทศบาลขนาดใหญ่และมีประชากรแฝงเป็นจำนวนมากเพราะเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในขณะที่โรงพยาบาลระยองก็มีผู้ใช้บริการมากในทุกวัน จึงนับเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลระยอง โดยเฉพาะช่วงที่มีการก่อสร้าง ยิ่งทำให้พื้นที่คับแคบ ผู้ป่วยแออัด การทำ MOU ร่วมกัน จึงมีประโยชน์สำหรับชาวระยอง ได้ใช้บริการคลินิกอบอุ่นเป็นที่พึ่งยามเจ็บไข้ได้ป่วย

 

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระยอง กดอ่านที่นี่