จังหวัดชัยนาทมอบโค-กระบือให้เกษตรกรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.9

ที่บริเวณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อ.เมือง จ.ชัยนาท  นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 จังหวัดชัยนาท มีเกษตรกรที่เลี้ยงโค-กระบือ 2,300 ราย  โค-กระบือ จำนวน 52,000 ตัว คิดเป็นมูลค่า 1,500,000,000 บาท เกษตรกรที่เลี้ยงโค–กระบือ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาทส่วนใหญ่จะเลี้ยงเป็นอาชีพรอง หรือเป็นอาชีพเสริม การเลี้ยงเพื่อใช้ประโยชน์ด้านแรงงานน้อยมาก ไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมา แต่โค– กระบือ ก็ยังเป็นสัตว์ทีมีคุณประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรในชนบท ทั้งจากการเลี้ยงเพื่อผลิตลูกจำหน่าย การใช้ประโยชน์ของมูลโค-กระบือ เพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน หรือการจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม เนื่องจากโค-กระบือ เป็นสัตว์ที่มีความสามารถใช้ประโยชน์จากหญ้าหรือฟางซึ่งเป็นพืชอาหารสัตว์คุณภาพต่ำและราคาถูกมาเปลี่ยนเป็นเนื้อซึ่งมีราคาสูงได้ ต้นทุนด้านค่าอาหารจึงถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่น ดังนั้น การมีโค-กระบือ เป็นของตนเองจึงเปรียบเหมือนการมีแหล่งเงินออมหรือแหล่งเงินสำรองที่สำคัญของครองครัว 

และในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีถือเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  จังหวัดชัยนาท จึงได้จัดพิธีมอบโค-กระบือ ตามโครงการไถ่ชีวิตโค–กระบือฯ เพื่อส่งมอบให้แก่เกษตรกร จำนวน 50 ราย นำไปยืมเพื่อการผลิต ตามระเบียบของโครงการธนาคาร โค–กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เมื่อแม่โค–กระบือ ที่ได้ยืมไปนี้ มีลูกเกิดตัวที่ 1 จะคืนธนาคารโค–กระบือ เพื่อนำไปให้เกษตรกรรายใหม่ยืมเพื่อการผลิตต่อไปอีก และเมื่อครบสัญญายืมแม่ โค–กระบือ ครบ 5 ปีแล้ว กรมปศุสัตว์จะมอบแม่โค–กระบือ พร้อมด้วยลูกตัวที่ 2 และตัวต่อๆไปให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ยืมต่อไป  

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยนาท กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น