โรงเรียนสามโคกจัดกิจกรรมวันดินโลกเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา และแปรอักษรรูปหัวใจรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

ปทุมธานี โรงเรียนสามโคกจัดกิจกรรมวันดินโลกเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา และแปรอักษรรูปหัวใจรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9


ที่บริเวณลานหน้าโรงเรียนสามโคก อบจ.ปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี สระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันดินโลก 5 ธันวาคม 2561โดยมี นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายสาคร อำภิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายชูชาติ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก เข้าร่วมงานกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมวันดินโลกประจำปี 2561นี้ คณะครู อาจารย์ เด็กนักเรียนโรงเรียนสามโคก และโรงเรียนวัดป่างิ้ว สังกัด อบจ.ปทุมธานี ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นมา เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาดิน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรดินให้แก่ประชาชน


โดยภายในงานมีนิทรรศการของนักเรียนเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา พระราโชบายสู่การพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน ทั้งนี้วันดินโลก (World Soil Day) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี จากการประชุมขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ครั้งที่ 144 ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ สำนักงานใหญ่องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ที่ประชุมได้มีมติสนับสนุนและร่วมกันผลักดันให้มีการจัดตั้ง “วันดินโลก” (World Soil Day) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สตีเฟน นอร์ตคลิฟฟ์ (Emeritus Professor Dr. Stephen Nortcliff) กรรมการบริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556 และขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก”

เพื่อให้วันดังกล่าวเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับนานาชาติเกิดความต่อเนื่องและจริงจังในการรณรงค์ด้านทรัพยากรดินในทุกระดับ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์การสหประชาชาติ จัดกิจกรรมเป็นการเฉพาะต่างๆ อาทิ การประกาศให้ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เป็น “ปีดินสากล” ตามที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม นำเสนอประเด็นดังกล่าวเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของทรัพยากรดินที่มีต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก โดยสืบเนื่องจากประเทศ ไทยเป็นผู้ผลักดันข้อเสนอปีดินสากลต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพื่อให้วันที่ 5 ธ.ค. ของทุกปี เป็นวันดินโลก กระทั่งมีการรับรองข้อเสนอดังกล่าว


จากนั้นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ ครู อาจารย์ เด็กนักเรียนโรงเรียนสามโคกและโรงเรียนวัดป่างิ้ว ร่วมกันแปรอักษรรูปหัวใจเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา…รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่