กรมที่ดินเลิกใช้นำเนา”บัตร-ทะเบียนบ้าน” ติดต่อราชการ

ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศกรมที่ดิน ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

ประกาศดังกล่าว เป็นไปตามตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การแก้ไข เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นท่ี่อยู่ในอำนาจของกรมท่ี่ดิน เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวก และลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน

1. ห้ามพนักงานเจ้าหน้าท่ี่เรียกสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และธุรกรรมอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

2. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ี่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบ เพื่อประกอบคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และธุรกรรมอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี่มีหน้าท่ี่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูล หรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้น มาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง

3. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของกรมที่ดิน ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี่ เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ี่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอจดทะเบียน

4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่