กระบี่ประชุมคณะกรรมพัฒนานวัตกรรมรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ที่ห้องประชุมอ่าวลึกชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 .ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่  ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนาจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมการประชุม เพื่อดำเนินการภายใต้ความร่วมมือด้านการใช้สถานที่ของศูนย์ เพื่อตั้งเป็นวิทยาเขตหรือศูนย์บริการทางวิชาการ ด้านการเรียนการสอนด้านการศึกษา วิจัย ด้านการบริการวิชาการ สู่สังคมและด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

                                            ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ตามที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับจังหวัดกระบี่ และสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการภายใต้ความร่วมมือด้านการใช้สถานที่ เพื่อตั้งเป็นวิทยาเขตหรือศูนย์บริการทางวิชาการด้านการเรียนการสอน จึงได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะอนุกรรมการ ในการวางระบบบริหาร ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัดกระบี่ การใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการรวบรวมพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมพัฒนาไปสู่เป้าหมายของการเป็นศูนย์พัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัดกระบี่ เผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมในการยกระดับการพัฒนาอาชีพของประชาชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ที่ระลึก ให้มีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการไปยังกลุ่มเป้าหมาย รองรับการดำเนินงานตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

อีกทั้งการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวนั้นก็เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ด้านปาล์มน้ำมัน น้ำมันปาล์ม ยางพารา เกษตรทฤษฎีใหม่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการ และการให้บริการท่องเที่ยว การให้บริการที่มีคุณภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการจัดการองค์ความรู้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกระบี่ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น