ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ อ.เมืองศรีสะเกษ ตรวจแนะนำตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ อ.เมืองศรีสะเกษ ตรวจแนะนำตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 13,14 กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายบรรยง หอมสิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ไปตรวจติดตามการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (แก้มลิงข้าว) ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด ได้รับการสนับงบประมาณเพื่อก่อสร้าง ฉางขนาดบรรจุ 2,000 ตัน ลานตากขนาด 4,000 ตารางเมตร และ เครื่องชั่งพร้อมห้องควบคุม ขนาด 80 ตัน เพื่อใช้ในการดำเนินการรวบรวมและเก็บผลผลิตข้าวเปลือกจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป จุดประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคา และยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร

นายพีรพนธ์ ฯ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ คอยช่วยกำกับดูแลและให้คำแนะนำ เพื่อให้สหกรณ์ดำเนินการและใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยยึดถือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง การจัดทำแผนการใช้อุปกรณ์การตลาด ดังกล่าว จัดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ ให้ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางช่วยเหลือด้านการรวบรวมและจำหน่ายผลผลิต สามารถยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกร

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่