ผู้ตรวจราชการกรม ฯ ตรวจติดตามให้คำแนะนำ สร้างขวัญกำลังใจบุคลากร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ตรวจราชการกรม ฯ ตรวจติดตามให้คำแนะนำ สร้างขวัญกำลังใจบุคลากร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรมเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการ ที่ 13 และ 14 ไปเยี่ยมเยีนและเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนของบุคลากร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

การดำเนินการประชุมแบบมีส่วนร่วม ให้ผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบงานตามรายการที่ติดตามงาน นำเสนอผลการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ทราบผลความก้าวหน้า รวมทั้งการเสนอความคิดเห็นจากผู้ปฎิบัติงาน จากนั้น ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาหาแนวทางปฎิบัติที่เหมาะสมและถูกต้องใช้เป็นแนวทางนำไปปฎิบัติร่วมกัน

นายพีรพนธ์ ฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำประเด็นราชการที่สำคัญ ดังต่อไปนี้.-
1. โครงการไทยนิยมยั่งยืน
2. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์
3. การประเมินผลการปฎิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
4. การพัฒนาเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์
5. การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
6. การขับเคลื่อนโครงการ ๑ สหกรณ์ ๑ อำเภอ
7. การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องและการป้องกันการทุจริตในสหกรณ์

นายพีรพนธ์ ฯ ได้กล่าวให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาหาข้อมูลองค์ความรู้ ขอให้บุคลากรทุกคน ต้องติดตามข้อมูลข่าวสาร และ ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ให้รู้เท่าทันสถานการณ์ ให้เกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติหน้าที่ส่งเสริมพัฒนา และ กำกับดูแลสหกรณ์

การปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ทุก ๆ คน จำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระเบียบปฎิบัติและกฎเกณฑ์ของทางราชการ รวมทั้ง ข้อบัญญัติและขั้นตอนที่ถูกต้องทางกฎหมาย เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฎิบัติหน้าที่ สามารถตัดสินใจและให้คำแนะนำ หรือ สั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องปฎิบัติตามได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามบทบาท อำนาจและหน้าที่ ของตนเอง

ทั้งนี้ ความรู้ ความแม่นยำในองค์ความรู้รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จะช่วยให้เกิดความมั่นใจและเป็นภูมิคุ้มกันการปฎิบัติราชการ ให้ประสบผลสำเร็จเป็นผลดีต่อตนเอง ต่อองค์กร และ ประชาชนผู้ใช้บริการ จากนั้นได้กล่าวให้กำลังใจและเน้นย้ำให้บุบคลากรตั้งใจปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง สามารถให้คำแนะนำส่งเสริม ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์และสมาชิกเจริญก้าวหน้าบรรลุผลสำเร็จ ตามภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่