ระยองเตรียมสร้างศูนย์การเรียนรู้ อัจฉริยะเกษตรกร 4.0 และสถาบันผลิตช่างเทคนิคนวัตกรรม  รองรับการพัฒนาEEC

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริจังหวัดระยอง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น”โครงการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะเกษตรกร 4.0 และสถาบันผลิตช่างเทคนิคนวัตกรรม” พร้อมกับ ผศ.อุทาร พิชญาภรณ์ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยมี นายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุมและ รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ หัวหน้าโครงการและคณะที่ปรึกษาฯ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวภาพรวมและความสำคัญของโครงการฯ ซึ่งการจัดโครงการฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อสำรวจและศึกษาศักยภาพในการพัฒนาและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะ 4.0 และสถาบันผลิตนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

2. เพื่อศึกษาแนวคิดและกำหนดรูปแบบองค์ประกอบของการพัฒนาโครงการโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อพัฒนาโครงการ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้อัจฉริยะเกษตรกร 4.0 รวมถึงวางแนวคิดและองค์ประกอบในการพัฒนาสถาบันการศึกษาผลิตช่างเทคนิคนวัตกรรมเพื่อรองรับ

3. เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดวางผังภูมิทัศน์และกิจกรรมการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะ เกษตรกร 4.0 และสถาบันผลิตช่างเทคนิคนวัตกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสภาพแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่

4. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการท่องเที่ยว ด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรม ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุน ด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมและด้านการจราจรและโลจิสติกส์เป็นต้นในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะเกษตรกร 4.0 และสถาบันผลิตช่างเทคนิคนวัตกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

5. เพื่อจัดทำแผนแม่บทในการจัดตั้งโครงการเรียนรู้อัจฉริยะ เกษตรกร 4.0 และสถาบันผลิตช่างเทคนิคนวัตกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่นแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินการ รูปแบบการลงทุน การประเมินความเสี่ยงของโครงการเป็นต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผน และกำหนดแนวทางในการพัฒนาที่ดินในเขตพื้นที่ศึกษาในอนาคต ภายในงานมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง คณะที่ปรึกษามหาวิทยาลัยบูรพา สื่อมวลชน และประชาชนชาวจังหวัดระยองจากทั้ง 8 อำเภอ จำนวน 100 คน

อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระยอง กดอ่านที่นี่