จังหวัดระยอง เริ่มแล้วงาน นวัตวิถี โอทอป โดยเน้นชูเส้นทางท่องเที่ยว นวัตวิถีในหมู่บ้านต่างๆ จาก 8 อำเภอของจังหวัด และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้าน

จังหวัดระยอง  ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ  เหมะรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  เป็นประธาน นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายวัฒนา เดี่ยวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดระยอง  นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง นางสุวรรณา โดตี้ นายกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง  เปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว  ชูเส้นทางท่องเที่ยว นวัตวิถีจาก 8 อำเภอ รวม 40 หมู่บ้าน    ตามเส้นทาง EEC    เส้นทางท่องเที่ยววิถีชาวเล  เส้นทางท่องเที่ยวอารยะธ  ธรรมคุณ  ธรรมชาติ

เพื่อมุ่งเน้นเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนโดยการสร้างอัตลักษณ์  ภูมิปัญญาทางชาติพันธ์  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประเพณีและวัฒนธรรมดังเเดิม  ความโดดเด่นของชุมชน  และเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น  โดยยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในหมู่บ้านเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จ  เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว  สามารถสร้างงาน  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้ประชาชนและหมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนั้นแล้วกิจกรรมในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าโอทอป ทั่วไทย 75 จังหวัดระดับ 3 – 5 ดาว   กว่า 250 บูธ ในโดมแอร์  พื้นที่ 2,400 ตารางเมตร  และการแสดงออีกมากมาย   โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่  26 – 30 ตุลาคม  2561  ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.  ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระยอง กดอ่านที่นี่