จังหวัดระยองชวนเที่ยวงาน OTOP นวัตวิธีจังหวัดระยอง

เมื่อเวลา 14.00 น.ที่ห้างเซนทรัลพลาซ่า  จังหวัดระยอง  ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ  เหมะรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  เป็นประธานแถลงข่าว  จังหวัดระยองชวนเที่ยวงานการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว  ชูเส้นทางท่องเที่ยวนวัตวิถีจาก 8 อำเภอ รวม 40 หมู่บ้าน  ได้แก่

1. เส้นทาง EEC วิถีพอเพียงครอบคลุม 5 อำเภอ 20 หมู่บ้าน (อำเภอเมือง – บ้านฉาง – นิคมพัฒนา – บ้านค่าย – ปลวกแดง

2. เส้นทางท่องเที่ยววิถีชาวเล  ครอบคลุม 2 อำเภอ  8  หหหมู่บ้าน  (อำเภอเมือง – แกลง)

3. เส้นทางท่องเที่ยวอารยะธ  ธรรมคุณ  ธรรมชาติ   ครอบคลุม 3 อำเภอ  11 หมู่บ้าน  (อำเภอวังจันทร์ – เขาชะเมา – บ้านค่าย)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนโดยการสร้างอัตลักษณ์  ภูมิปัญญาทางชาติพันธ์  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประเพณีและวัฒนธรรมดัง้เดิม  สร้างความโดดเด่นของชุมชชน  เน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น  โดยยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในหมู่บ้านเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จ  เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว  สามารถสร้างงาน  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้ประชาชนและหมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรม  งานนี้จัดขึ้นระหว่าง 26 – 30 ตุลาคม  2561  ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.  ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง

นอกจากนั้นแล้วกิจกรรมในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าโอทอป ทั่วไทย 75 จังหวัดระดับ 3 – 5 ดาว กว่า 250 บูธในโดมแอร์  พื้นที่ 2,400 ตารางเมตร  และการแสดงออีกมากมาย  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 064 – 706 – 9690

อัจฉรา  วิเศษศรี ระยอง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระยอง กดอ่านที่นี่