ครั้งแรก ตชด.43 จัดอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญและลูกเสือสำรอง

ตชด. 43 ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ลูกเสือสำรอง ความรู้ทั่วไป ความรู้เบื้องต้น S.B.T.C.

ครั้งแรก ตชด.43 จัดอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญและลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) และ(C.B.T.C.) ให้กับครูสังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43 ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 435 ตรัง

ครั้งแรก ตชด.43 จัดอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญและลูกเสือสำรอง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  2561 เวลา 09.00 น. ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 435  ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  มีการเปิดฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ และ ลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไป และ ความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.), (C.B.T.C.)ให้กับครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43 (ตชด.43) จำนวน 82 คน ระหว่างวันที่  12 – 16  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยมีนายกล่อม ขุ้ยย่อง  คุณวุติทางการลูกเสือ L.T. รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม และพันตำรวจโท อรุณ  คำสุวรรณพจนา  นายตำรวจติดตามงานโครงการพระราชดำริ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมในครั้งนี้

ครั้งแรก ตชด.43 จัดอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญและลูกเสือสำรอง

ในปัจจุบันถือว่าขบวนการลูกเสือเป็นขบวนการทางการศึกษาของเยาวชน เพราะเป็นขบวนการฝึกอบรมที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้เจริญงอกงามในด้าน ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม เพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงเพียบพร้อมด้านสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และพัฒนาด้านจิตใจให้เป็นผู้มีศีลธรรม คิดและทำในสิ่งที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ โดยใช้ขบวนการลูกเสือ

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ทั้งให้โรงเรียนถือเป็นภาระสำคัญที่จะต้องจัดกิจกรรมดังกล่าวให้กับนักเรียน   

โดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43 (ตชด.43) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1 เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคคลากร เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และนโยบายของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตลอดจนให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้กำกับลูกเสือ ในกองลูกเสือสามัญและกองลูกเสือสำรองของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไป ความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) และ (C.B.T.C.) 

ทั้งนี้ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ก็หวังที่จะให้ครูตชด. เป็นผู้กำกับลูกเสือสามัญและผู้กำกับลูกเสือสำรอง มีความรู้ ความเข้าใจในจุดหมาย วัตถุประสงค์และวิธีการในการฝึกอบรมเยาวชนแบบใหม่ตามแนวของสำนักงานลูกเสือโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้สนใจในกิจการลูกเสือ สามารถวางแผนดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือและเนตรนารีได้ และเผยแพร่กิจการลูกเสือและเนตรนารีให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น   

พันตำรวจโท สุเทพ ชูแก้ว รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 กล่าวว่าการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ผู้กำกับลูกเสือสำรองให้กับครู ตชด.ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรก เพื่อให้ครูตชด.มีความรู้ความสามารถนำไปใช้สอนให้กับนักเรียนในโรงเรียนตชด.ทั้ง 15 แห่ง 4 จังหวัดได้แก่ สงขลา สตูล พัทลุง ตรัง โดยมีครูเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น  82 คน ที่ผ่านมาการสอนวิชาลูกเสือให้กับนักเรียนสังกัด ตชด. 43 จะมุ่งเน้นรักเรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และสามารถนำไปประยุคใช้ในชีวิตประจำวันได้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตรัง กดอ่านที่นี่