รองผู้ว่านนท์เป็นประธานจัดสัมมนา“โครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4”

รองผู้ว่านนท์เป็นประธานจัดสัมมนา“โครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4”วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น เพื่อรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564

 

 

วันที่ 12 ต.ค.61 ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 (อาคาร 5 ชั้น) ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4”โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด แขวงการทางจังหวัด สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และอีกกว่า 10 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา

 

ซึ่งด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้จัดทำโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY) เวทีถนนปลอดภัย 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น เพื่อรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564 ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ให้จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้น

 

 

จากข้อมูลการเสียชีวิต และบาดเจ็บ ในปี 2560 ที่ผ่านมาของจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนผู้เสียชีวิต 174 ราย  บาดเจ็บ 3,892 ราย ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อาศัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ทั้งการบริหารงานแบบบูรณาการที่ต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะการนำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นที่ ไปปฎิบัติ ให้เกิดความชัดเจน เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ ดังนั้น บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายแห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทำหน้าที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้ที่ประสบภัยจากรถ กรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จึงได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจัดโครงการนี้ขึ้น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนนทบุรี กดอ่านที่นี่