ผู้พิการนครพนม ร่วมใจทำความดีเทิดไท้องค์ราชันย์ ครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

นครพนม – วันที่ 12 ต.ค.61 เวลา 09.00 น. บริเวณวัดธาตุเรณู เขตเทศบาลตำบลเรณูนคร จ.นครพนม น.ส.ปฐมพร ปานลักษณ์ ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครพนม ซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ได้เชิญชวนกลุ่มผู้ปกครองคนพิการฯ จิตอาสา เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง ด้านหลังเขียนคำว่า “คนพิการนครพนมรวมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์” ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 ด้วยการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เป็นพระราชกุศล ตามสถานที่ต่างๆ เช่น วัดวาอาราม หรือสาธารณประโยชน์ในชุมชนทั่วไป เพื่อให้คนพิการมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยการใส่เสื้อเหลืองเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อให้สังคมได้เห็นศักยภาพของคนพิการทางด้านสติปัญญาว่าทำงานได้เหมือนคนปกติ และสามารถร่วมกิจกรรมทางสังคมร่วมกับผู้อื่นได้ เพื่อให้เกิดการยอมรับทางสังคมโดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม นายศรีสุข แสนยอดคำ นายกเทศบาลตำบลเรณู และผู้พิการทั้งอำเภอเรณูนครกว่า 100 คน ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณลานหน้าพระธาตุเรณูนคร โบถส์หลวงพ่อองค์แสน พระพุทธรูปต่างๆ และห้องน้ำภายในวัด ฯลฯ

น.ส.ปฐมพรฯเผยว่า ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาฯ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินงานให้บริการคนพิการในจังหวัดฯ มาเป็นเวลากว่า 10 ปี ปัจจุบันมีสมาชิก 962 คน มีเครือข่ายครบทั้ง 12 อำเภอ ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมและโครงการสนับสนุนคนพิการ และผู้ดูแลตามวัตถุประสงค์ โดยมีการดูแลด้านพัฒนาการ ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ รวมถึงการเข้าถึงสิทธิด้านการมีงานทำ และส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรมากกว่า 300 ครอบครัว ปัจจุบันชมรมฯได้รับการช่วยเหลือคนพิการ ให้มีการทำจากบริษัทต่างๆ โดยผ่านสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ตามมาตรา 33 จำนวน 102 คน จึงทำให้คนพิการและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“ทางชมรมฯได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดกรรมในพื้นที่ 9 อำเภอ ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค.ไปจนถึงวันที่ 26 ต.ค.นี้ โดยจะมีผู้พิการแต่ละอำเภอเข้าร่วมทำกิจกรรมด้วยกันอย่างพร้อมเพรียง และขอน้อมนำ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยในหลายๆโอกาส เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จและเป็นสุข พร้อมทั้งร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้” น.ส.ปฐมพรฯกล่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่