ยุติธรรม ร่วมมือ 3 หน่วยงาน ปลูกจิตสำนึกเยาวชนไทย เก่ง-ดีควบคู่กัน

กระทรวงยุติธรรม จับมือกระทรวงมหาดไทย,กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร เดินหน้าปลูกจิตสำนึกเยาวชนไทยให้มีความเก่งและความดีควบคู่กัน สร้างภูมิคุ้มกันตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดและภัยอาชญากรรม หรือต้องตกเป็นผู้กระทำความผิด

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ด้วยความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงมหาดไทย,
กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัด 4 กระทรวงดังกล่าว เข้าร่วมฯ

เพื่อสนับสนุนโรงเรียนและสถานศึกษาในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชน ทั้งในเรื่องของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การมีระเบียบวินัย การเคารพและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น การสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองมิให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดและภัยอาชญากรรม หรือต้องตกเป็นผู้กระทำความผิด ภายใต้กรอบดำเนินงาน 4 ด้าน

ได้แก่ การป้องกันตนเองจากภัยสังคม, การสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง, การรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด และการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยมีโรงเรียนและสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประมาณ 870 แห่ง

พลอากาศเอก ประจิน กล่าวว่า ปัจจุบันสภาพสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ, สังคม, เทคโนโลยี และข่าวสารข้อมูล ส่งผลให้เด็กและเยาวชนอาจจะไม่สามารถรู้เท่าทันสภาพสังคม มีค่านิยมและพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานที่สังคมยึดถือ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันทางสังคมต้องร่วมกันดูแล และส่งเสริมภูมิคุ้มกันต่อภัยสังคมต่างๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน

โดยการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนและสถานศึกษาเป็นทั้ง “คนดี” ควบคู่กับการเป็น “คนเก่ง” ที่มีพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และภูมิคุ้มกัน การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการความร่วมมือของ4 หน่วยงานหลัก ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนและสถานศึกษา เจริญเติบโตและพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ เพื่อเป็นต้นทุนที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น