จังหวัดสมุทรปราการจัดมหกรรมเมนูอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์เด่นจากชุมชนท่องเที่ยว OTOP

จังหวัดสมุทรปราการจัดมหกรรมเมนูอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์เด่นจากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนาเศรษฐกิจรากฐานสร้างโอกาสในอาชีพและการจ้างงาน พัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคม สร้างอาชีพและรายได้สู่ชุมชน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ  นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาด ได้เป็นประธานเปิดงานมหกรรมประกวดเมนูอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์เด่น ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี  ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานสร้างโอกาสในอาชีพและการจ้างงาน พัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคม สร้างอาชีพและรายได้สู่ชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ในแต่ละท้องถิ่น เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชน ส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวของชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จักเป็นที่แพร่หลาย โดยมี ตัวแทนจากหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว  OTOP  นวัตวิถี จำนวน 18 หมู่บ้าน จาก 6 อำเภอของจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประกวดเมนูอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์เด่นในครั้งนี้

จังหวัดสมุทรปราการมีเมนูอาหารพื้นถิ่นที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันดี อาทิ กุ้งเหยียด ปลาสลิดบางบ่อ รวมถึงเมนูอาหารอื่นๆอีกหลากหลายเมยู เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นที่ราบลุ่ม และพื้นที่บางส่วนติดกับทะเล จึงเป็นแหล่งวัตถุดิบทั้งพืชผักและสัตว์น้ำนาๆชนิด รวมถึงอาหารทะเล จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้จังหวัดสมุทรปราการ เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่และส่งเสริมอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

การจัดมหกรรมประกวดเมนูอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์เด่น ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามนโยบายของรัฐบาล ในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยกระบวนการเตรียมชุมชน รวมทั้งพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP และอาหารให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สร้างความน่าสนใจ น่าติดตามให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ในจังหวัดสมุทรปราการได้อย่างยั่งยืน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรปราการ กดอ่านที่นี่