ผวจ.เมืองคอน เรียกคณะทำงาน โครงการ”ก่อสร้างโรงกำจัดขยะ”รายงานความคืบหน้า เร่งการทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

นครศรีธรรมราช:ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกทุกหน่วยงาน รายงานความคืบหน้า โครงการ”ก่อสร้างโรงกำจัดขยะ”เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนปี 62 เดินสายพานการกำจัดทั้งขยะเก่าและใหม่

ที่ห้องรับรองผู้ว่าฯชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ”ก่อสร้างโรงกำจัดขยะ”มาพูดคุยหารือและรับทราบความคืบหน้าผลการดำเนินงาน อาทิ ตัวแทนจากที่ดินจังหวัด ผู้บริหารท้องที่และท้องถิ่น รวมไปถึงคณะทำงานและผู้ติดตาม

ทั้งนี้ภายหลังจากที่ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความพยายามที่ขับเคลื่อนผลักดันโครงการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะ ในรูปแบบโรงคัดแยกขยะแปลงเป็นเชื้อเพลิงแข็ง หรือ RDF ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด โดยกำหนดให้สามารถดำเนินการได้ภายในปี 62 หลังที่จังหวัดนครศรีธรรมราชต้องเผชิญรับมือกับปัญหาขยะล้นเมือง ซึ่งมีประมาณสะสมที่สูงเป็นลำดับต้นๆของประเทศ มากกว่า 1.5ล้านตัน ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงรวมถึงสัตว์เลี้ยง พืชผลทางการเกษตร โดยผลการดำเนินการได้ผ่านพ้นขั้นตอนการเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาตามขั้นต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายวิชัยศักดิ์ ไสยเกตุ รองปลัดเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช กล่าวว่าขั้นตอนความคืบหน้าในขณะนี้ทางคณะทำงานทั้งเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ถือว่าเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่โดยตรง ทางจังหวัด โดยท้องถิ่นจังหวัด ทางท้องถิ่นที่เกียวข้อง โดยเฉพาะ อบต.นาเคียน ที่ดินจังหวัด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินการกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลการขอใช้พื้นที่ ในที่ดิน นสล.จำนวน 133 ไร่ ในพื้นที่บ่อขยะ เพื่อขอใช้พื้นที่ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยหลังขั้นตอนการสำรวจแล้วเสร็จ ก็จะรวบรวมข้อมูลรายงานให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทราบอีกครั้ง ก่อนไปสู่กระบวนการขอขออนุญาตใช้พื้นที่โดยการขอออกโฉนดที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย

แต่ถึงถึงอย่างไรก็ตาม ขั้นตอนดังกล่าวจำเป็นจะต้องผ่านการทำประชาพิจารณ์จากชาวบ้านในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงขั้นตอนของการนำเรื่องเข้าในที่ประชุมสภาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเสียก่อน ซึ่งยังคงมีอยู่หลายขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการปฏิบัติ

สำหรับปัญหาขยะที่กองอยู่ในบริเวณพื้นที่ บ่อขยะของเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชนั้น เป็นขยะที่ได้รับการสะสมและทับถมมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี ซึ่งเดิมทีใช้วิธีรูปแบบฝังกลบ แต่ด้วยระยะเวลาที่ยาวนาน ปริมาณขยะมีเพิ่มขึ้นทุกวัน ประกอบกับบ่อขยะแห่งนี้เป็นบ่อขยะแห่งเดียวที่รองรับขยะจากทุกอำเภอ จึงทำให้พื้นเต็มพื้นที่การจัดเก็บอย่างรวดเร็ว และกองรวมสูงเป็นภูเขาอย่างที่เห็น สิ่งที่สำคัญยิ่งในวันนี้ อยากให้ประชาชนทุกคนเรียนรู้การใช้สอย ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและประหยัดให้มากที่สุด สร้างกติกามารยาท สร้างจิตสำนึกให้กับตนเอง ลดการใช้ปริมาณวัตถุสิ่งของ สิ่งที่ก่อให้เกิดเป็นขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก และหันรู้จักการคัดแยก เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่ที่ดีให้กับตนเองและบ้านเมือง นายวิชัยศักดิ์ กล่าว

แสดงความคิดเห็น