วิทยาลัยการอาชีพเถินลำปางตั้งศูนย์การศึกษานอกห้องเรียน

วิทยาลัยการอาชีพเถินลำปางตั้งศูนย์การศึกษานอกห้องเรียน

ลำปาง- ร้านกาแฟแห่งเเรก เพียงเเห่งเดียวภายในรั้ววิทยาลัยการอาชีพเถิน ลำปาง คือศูนย์การเรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โดยเฉพาะการบริหารจัดการ  การบริการ และคุณภาพของสินค้าต่างๆ

การเรียนรู้นอกห้องเรียน คืออีกหนึ่งทางเลือกของสถานศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะในสังกัดกรมอาชีวศึกษา เนื่องจาก ปัจจุบันมีการเรียนการสอนที่หลากหลายมากขึ้น สถานศึกษาต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเพิ่มทักษะจากการเรียนนอกห้องเรียน ซึ่งนักเรียน นักศึกษาจะได้ปฏิบัติจริง

ว่าที่ พันตรีณรงค์ศัดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน กล่าวว่า ร้านกาแฟนี้เป็นผลพวง จากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หรือนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่ต้องการให้ทุกคนในประเทศมีงานทำ ขณะที่วิทยาลัยการอาชีพเถิน พยายามศึกษา และค้นหาแนวทางปฎิบัติ ที่จะสนองตอบนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะนักศึกษา  เมื่อจบการศึกษาแล้ว จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

วิทยาลัยการอาชีพเถิน ลำปาง จึงตั้งศูนย์บ่มเพราะการดรียนรู้ นอกห้องเรียนแห่งใหม่ เป็นร้านกาแฟแห่งเเรกและเเห่งเดียวในวิทยาลัยฯ  ให้บริการ ในรั้วสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยเฉพาะการบริหารจัดการ  การบริการ และคุณภาพของสินค้าต่างๆ

นางสาวนารีนาฎ ทิวงศ์ษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กล่าวว่า“สิ่งที่ได้คือทักษะการสื่อสาร งานบริการ และเทคนิคในการชงกาแฟ อีกทั้งยังได้ความรู้เรื่องการตลาด ที่สามารถนำไปต่อยอดทางการศึกษาและมีอาชีพติดตัวได้ในอนาคต” การเรียนรู้ในร้านกาแฟแห่งนี้จะมีครูที่ปรึกษา คอยติดตามและประเมินผลทุกสัปดาห์ มีพี่เลี้ยงคือผู้จัดการร้าน สอนการชงเครื่องดื่ม รวมไปถึงการลงบัญชี รายรับ รายจ่าย

นอกจากนี้ ร้านกาแฟยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งนักศึกษาและชาวบ้านในชุมชน โดยให้คนในชุมชนเข้ามาศึกษาดูงาน และเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สามารถนำทักษะอาชีพไปสร้างงาน สร้างเงินในโอกาสต่อไป

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน  กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “การนำเอาความรู้ในห้องสี่เหลี่ยมไปสู่การปฏิบัติจริง ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแห่งนี้ เป็นศูนย์บ่มเพาะเป็นการตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หรือการตอบสนองนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 ทุกคนในประเทศนี้ต้องมีงานทำ เราจะทำอย่างไรให้ทุกคนเรียนรู้อาชีพ เมื่อจบการศึกษาแล้ว ก็จะเป็นคนที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานได้”

(ณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม นักข่าวพลเมือง ภาพ-ข้อมูล)