กระทรวงดิจิทัลฯ จัดโครงการ“การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน”

พังงา-กระทรวงดิจิทัลฯ นำตัวแทนท้องถิ่น 3 จังหวัดอันดามัน ร่วมโครงการ“การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน”

วันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา นายมานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน” ภายใต้กิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และจังหวัดพังงา เข้าร่วม

นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบหมายให้บริษัท ที โอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งและขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมหมู่บ้านจำนวน 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศ ที่เรียกว่า “โครงการเน็ตประชารัฐ” ตามนโยบายของรัฐบาล  ซึ่งได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากโครงการดังกล่าว ไปใช้ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน รวมถึง เพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้เข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนและเปิดโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้มากยิ่งขึ้น เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก ให้เป็นผู้ดำเนินอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน” ภายใต้กิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน นอกจากภาระกิจการติดตั้ง/ขยายโครงข่ายแล้ว  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก็ยังได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ในการกำหนดแผนการอบรมเพื่อสร้างการรับรู้การใช้งานให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ที่ได้รับบริการตามโครงการเน็ตประชารัฐ  ให้สามารถนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้มีการกำหนดแผนการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน” ภายใต้กิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชนขึ้น เพื่อให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการเน็ตประชารัฐ การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ต ตลอดจนแนวคิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ทำหน้าที่เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน) ซึ่งผ่านการอบรมวิทยากรแกนนำ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น