มหกรรม“สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม นำชุมชน ฅนท้องถิ่น”

วันที่ 8 ก.ย. 61 ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานเปิด มหกรรม “สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม นำชุมชน ฅนท้องถิ่น สู่ OTOP นวัตวิถี “ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้เกิดรายได้กับคนในชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจสังคมภายในประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและกรอบแนวทางที่กำหนด ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ อำเภอชัยบาดาลได้คัดเลือกหมู่บ้านดำเนินการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 4 หมู่บ้าน คือ บ้านซับผาสุก หมู่ที่9 ตำบลศิลาทิพย์, บ้านท่ามะนาว หมู่ที่1 ตำบลท่ามะนาว ,บ้านนาโสม หมู่ที่1 ตำบลนาโสม และ บ้านถนนโค้ง หมู่ที่ 4 ตำบลชัยบาดาล โดยได้จัดมหกรรม “สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม นำชุมชน ฅนท้องถิ่น สู่ OTOP นวัตวิถี “ ของชุมชน ต่างๆ ทั้งของอำเภอชัยบาดาลและทางอำเภอลำสนธิ ก็ได้มาจัดกิจกรรมร่วมด้วย

ที่เป็นไฮไลท์ อีกหนึ่งการแสดงวัฒนธรรมที่มีค่าของคนไทย คือการเชิดหุ่นจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เป็นที่ประทับใจของผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง นอกจากการแสดงต่างๆ แล้ว ยังมีการออกร้านสินค้า OTOP นิทรรศการสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละชุมชน ทั้งในเขตอำเภอชัยบาดาลและอำเภอลำสนธิ ก็ได้นำนิทรรศการ ปรางค์นางผมหอม ซึ่งเป็นโบราณสถาน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของอำเภอลำสนธิ อย่างยิ่งใหญ่ เป็นที่ตื่นตา ตื่นใจ ของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลพบุรี กดอ่านที่นี่