เปิดอาคารปฏิบัติการกองสวัสดิภาพสัตว์ฯ พร้อมรถผ่าตัดเคลื่อนที่รองรับ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมฯ

ปทุมธานี-เปิดอาคารปฏิบัติการกองสวัสดิภาพสัตว์ฯ พร้อมรถผ่าตัดเคลื่อนที่รองรับ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมฯ

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ เพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทำร้ายหรือถูกทารุณกรรมหรือสัตว์ด้อยโอกาส เป็นการรองรับ พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี


นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 เป็นกฎหมายที่แสดงถึงความมีมนุษยธรรม และความมีเมตตาต่อสัตว์ของคนไทย ที่ได้ให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพให้แก่สัตว์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อการใช้งาน เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนในบ้าน เลี้ยงเพื่อเป็นอาหาร หรือเลี้ยงไว้เพื่อการอื่นใด ตลอดจนถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ จึงเป็นกฎหมายที่มีผลกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชน สังคม และเศรษฐกิจของทั้งประเทศ ซึ่งเมื่อได้รับทราบจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ว่าได้ตั้งกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตว-แพทย์บริการ ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ ให้มีภาระหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ดังกล่าว

โดยจะเป็นหน่วยงานที่จะทำให้เจตนารมณ์ของกฎหมายนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ก็รู้สึกยินดีและซาบซึ้งในพระกรุณาของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ที่ทรงมีเมตตาต่อสัตว์ และต่อกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้อาคารปฏิบัติการแห่งนี้ ผ่านเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์ สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลสัตว์

ซึ่งการเปิด “อาคารปฏิบัติการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ” นั้น จะเป็นสถานที่ที่จะให้การรักษาพยาบาลสัตว์ในวันนี้ จึงนับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ภาครัฐโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะแก้ไขปัญหาการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ดังกล่าวให้ได้ผล อีกทั้ง ยังแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัด ที่กำลังมีผลกระทบต่อประชาชนและสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการกับกระทรวงมหาดไทย คณะสัตวแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ และองค์กรภาคเอกชน ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งถึงแม้ปัญหาจะมีอยู่มากแต่เชื่อว่าเพื่อบำบัดทุกข์ให้ประชาชนพวกเราก็จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไปได้ และขอขอบคุณสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติฉบับนี้ และได้ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์มาโดยตลอด โดยเฉพาะปัญหาสัตว์จรจัด จนได้เสนอให้มีการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ซึ่งขณะนี้อยู่ในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว และคาดว่ากฎหมายดังกล่าวจะเป็นมาตรการที่สำคัญประการหนึ่งสำหรับการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดได้อย่างได้ผล นายกฤษฎา กล่าว

ด้าน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ตามที่ได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย และให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ อีกทั้งมีบทบัญญัติที่กำหนดให้กรมปศุสัตว์ต้องนำสัตว์ที่ถูก ทารุณกรรมไปตรวจรักษา หรือช่วยเหลือสัตว์ที่ตกอยู่ในภยันตราย ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์นั้นไม่มีผู้ใดให้การช่วยเหลือ ซึ่งจากการบังคับใช้กฎหมายในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปรากฏว่ากรมปศุสัตว์ยังไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ดังกล่าวได้ครบถ้วน เพราะกรมปศุสัตว์ไม่มีหน่วยงานหรือสถานพยาบาลสัตว์ที่จะให้การตรวจรักษาหรือช่วยเหลือสัตว์เบื้องต้น อีกทั้งปัจจุบันปัญหาสัตว์ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ จนเป็นสาเหตุให้เกิดสุนัขและแมวจรจัดมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และได้ส่งผลกระทบเป็นปัญหา ต่อสังคมและการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ดังนั้น หากไม่มีการดำเนินการแก้ไขหรือมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ก็คาดว่าปัญหาจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกปี

ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงได้ตั้ง”กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ”ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ โดยให้มีฐานะเทียบเท่ากอง มีภาระหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ และการให้บริการทางการสัตวแพทย์ โดยให้กลุ่มบำบัดโรคสัตว์และสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้ปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เดิมให้เป็นอาคารปฏิบัติการทางการสัตวแพทย์ หรือสถานพยาบาลสัตว์ สำหรับในส่วนกลาง ซึ่งประกอบด้วย ห้องเวชระเบียนสัตว์ป่วย จำนวน 1 ห้อง ห้องตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ จำนวน 1 ห้อง ห้องเตรียมสัตว์ก่อนรับการผ่าตัด จำนวน 1 ห้อง ห้องผ่าตัด ขนาด 6 โต๊ะผ่าตัด จำนวน 1 ห้อง ห้องพักสัตว์ป่วย ขนาด 6 กรงพักสัตว์ จำนวน 1 ห้อง พร้อมด้วยห้องเก็บวัสดุและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 ห้อง

โดยอาคารปฏิบัติการหลังนี้ สามารถดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวได้วันละประมาณ 70 ตัว ซึ่งมีองค์กร สถานสงเคราะห์สัตว์ ชมรมเครือข่ายผู้รักสัตว์ วัด และชุมชน นำสัตว์มารับบริการได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ นอกจากนี้ ยังใช้เป็นสถานพยาบาลสัตว์ที่ถูกทารุณกรรมหรือสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บ และไม่มีผู้ใดให้การช่วยเหลือ ซึ่งการรักษาทั้งหมดจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยครุภัณฑ์ทางการแพทย์บางส่วนได้รับความอนุเคราะห์จากเครือข่ายคนรักน้องหมา ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
กรมปศุสัตว์ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ และคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ แนะนำ ช่วยเหลือการดำเนินการของกรมปศุสัตว์ ในการจัดตั้งกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการแห่งนี้ด้วย อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวในที่สุด

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา / ปทุมธานี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น