ลำปาง สานพลัง 104 อปท.ในพื้นที่ บูรณาการเชิงรุกสู้โคโรน่าไวรัส “

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ จัดกิจกรรมเสริมมาตรการเชิงรุก รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อ เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันภัยจากการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ร่วมกันนำทีมข้าราชการในสังกัดหน่วยงาน อปท. ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และตัวแทนชาวบ้านจากชุมชนท้องที่ต่างๆ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นวิทยากร “สู้โคโรน่าไวรัส” ระดับจังหวัด หรือ ครู ก โดยการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ได้จัดทำขึ้น ภายใต้โครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง”

โดยการฝึกอบรมทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทีมวิทยากร “สู้โคโรน่าไวรัส” ระดับจังหวัด หรือ ครู ก ได้นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อให้กับชาวบ้าน สร้างทีมวิทยากร ครู ข ในชุมชนพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัด ครอบคลุมระดับหมู่บ้าน 929 หมู่บ้าน ระดับตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุม 104 ตำบล และในระดับอำเภอ 13 อำเภอ ทั้งนี้เพื่อจะสร้างเครือข่ายรวมพลังจิตอาสาช่วยกันผลิตหน้ากากอนามัยจากเศษผ้าให้ได้ทั้งหมดมากกว่า 700,000 ชิ้น ซึ่งจะได้นำแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป โดยเบื้องต้นมีเป้าหมายที่จะให้ประชาชนในจังหวัดลำปาง มีหน้ากากอนามัยใช้ครบทุกคนอย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น พร้อมกับมีความรู้ในการที่จะป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลำปาง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น