สนง.แรงงานจ.พัทลุงร่วมกับภาคีเครือข่ายมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ

สนง.แรงงาน จ.พัทลุง ร่วมกับภาคีเครือข่ายมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำกลางพัทลุงที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่อาคารเอนกประสงค์ เรือนจำกลางพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำกลางพัทลุง ที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 30 คน ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2563 โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุงและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จัดขึ้นตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรม จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวในโอกาสที่พ้นโทษต่อไป

สนง.แรงงาน จ.พัทลุง ร่วมกับภาคีเครือข่ายมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำกลางพัทลุงที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

สำหรับการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานในฐานะที่รับผิดชอบดูแลกำลังแรงงานของประเทศ ในการสร้างโอกาสสร้างอาชีพ

สนง.แรงงาน จ.พัทลุง ร่วมกับภาคีเครือข่ายมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำกลางพัทลุงที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐานให้แรงงานมีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดูแลครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างปกติสุข โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาหลังประสบภัยพิบัติ และเพื่อช่วยเหลือกำลังแรงงานผู้เดือดร้อนด้านอาชีพ ให้มีโอกาสเพิ่มพูนศักยภาพในทักษะใหม่ (Re Skill) นอกเหนือจากทักษะเดิมที่มี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพแรงงานมีรายได้เพิ่มจากทักษะความรู้ที่ได้รับ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชารัฐ

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพัทลุง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น