ส.ป.ก. นำเกษตรกรร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนงานสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ”สรุปและถอดบทเรียนผลการขับเคลื่อนงานสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน”          ให้กับผู้นำเกษตรกรในจังหวัดต่างๆ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงานสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมปัตตาเวีย  ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  นางสาวพจน์นันท์  กองมากปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร”สรุปและถอดบทเรียนผลการขับเคลื่อนงานสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน”  โดยมีนายภาชน์ จารุภุมมิก  ผอ.สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นายวิทยา คำภูแสน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และผู้นำเกษตรเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในที่ดิน ส.ป.ก.จังหวัดต่างๆ รวม 120 คนและเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  เข้าร่วมพิธีเปิด

นางสาวพจน์นันท์  กองมากปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กล่าวว่าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อส่งเสริมการปลูก การอนุรักษ์สมุนไพรการใช้ภูมิปัญญา องค์ความรู้ และนวัตกรรมการแปรรูปเบื้องต้นให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ด้วยเล็งเห็นว่า การส่งเสริมการปลูกสมุนไพร มีความจำเป็น และเหมาะสมอย่างยิ่งในในการส่งเสริมการเกษตรในปัจจุบัน เนื่องจากประเทศไทยมีภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่เหมาะสมแก่การปลูกพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด และยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรอีกด้วย

ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 มีเป้าหมายการดำเนินงานในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 20 จังหวัด เกษตรกร1,340 ราย และได้วางขั้นตอนการดำเนินการไว้ การกำหนดพื้นที่เผ้าหมาย การชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานและร่วมกันกำหนดทิศทาง แผงงานการดำเนินการ  ตลอดจนการส่งเสริมและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี การผลิตสมุนไพรให้มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร และสนับสนุนการเทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพรเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์  การสำรวจสมุนไพร และจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกสมุนไพร การติดตาม การประเมินผล มีการสรุปและถอดบทเรียนเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนงานทั้งในระดับพื้นที่และเครือข่าย  โดยการจัดโครงการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2561

ซึ่งเกษตรกรที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆที่มาเข้าสัมมนาในครั้งนี้ ยังได้นำพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ  รวมทั้งที่มีการแปรรูปมาจัดแสดงและจำหน่าย   ซึ่งเกษตรกรที่เข้าสัมมนาเห็นว่าปัจจุบันพืชสมุนไพรไทย มีเป็นจำนวนมากดังนั้นการที่ทาง ส.ป.ก.ได้ดำเนินโครงการเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะพืชสมุนไพรเหล่านี้มีประโยชน์เป็นอย่างมาก

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่