เกษตรจังหวัดสุโขทัยจัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และสร้างต้นแบบในการทำการเกษตรปลอดการเผา เพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพื้นที่

29 ก.พ. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเนตร  สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2563 ที่หมู่ 1 บ้านดง ต.โตนด อ.คีรีมาศ มีเกษตรกรกว่า 200 รายเข้าร่วมงาน

นายเนตร สมบัติ เปิดเผยว่า สุโขทัยเป็นจังหวัดที่มีปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สูงเกินมาตรฐานติดลำดับต้นๆ​ ของประเทศ ติดต่อกันหลายเดือน สาเหตุสำคัญประการหนึ่งก็คือการเผาในพื้นที่การเกษตร เช่น เผาไร่อ้อยเพื่อสะดวกต่อการตัดอ้อย เผาฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยว เผาเศษใบอ้อยหลังการตัดอ้อย หรือเผาวัชพืชในพื้นที่

การรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร สร้างการรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากการเผา ทั้งในด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นำเสนอทางเลือกและสาธิตการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา ตลอดจนเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และจิตสำนึกของเกษตรกร ให้ยอมรับการทำเกษตรแบบปลอดการเผา ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกร ประชาชน และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

โดยในงานจะมีจัดสถานีเรียนรู้ คือ 1) สถานีเรียนรู้เรื่องผลกระทบของฝุ่นควัน PM 2.5 ต่อสุขภาพ และการป้องกันตัวเองจากฝุ่นควัน โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ 2) สถานีเรียนรู้การไถกลบใบอ้อย โดยประธานแปลงใหญ่อ้อยสหกรณ์การเกษตรคีรีมาศ แนะนำวิธีการปลูกและดูแลรักษาอ้อยโดยการไถกลบใบอ้อย เพื่อใช้ทำปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน งดการเผา งดการทำลายสิ่งแวดล้อม

3) สถานีเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตร โดยสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย เป็นการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ยังเป็นการคัดแยกขยะ ช่วยลดปริมาณขยะในชุมชน และ 4) การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และการทำกระดาษจากฟางข้าว เป็นการใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน อีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสุโขทัย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น