วัดสะพานคำ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครพนม สถานีวิทยุฯ909 ร่วม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ

วัดสะพานคำ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครพนม สถานีวิทยุฯ909 ร่วม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ

วัดสะพานคำ ร่วมกับ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครพนม สถานีวิทยุกระจายเสียง 909  และชาวบ้านนาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จัดโครงการ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ส่งเสริมให้ชาวบ้านรักและหวงแหนผืนป่า

วันที่ 12 ส.ค.2561  เวลา 14.00 น. ที่บริเวณป่าชุมชน บ้านนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร  วัดสะพานคำ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และชาวบ้านนาแก้ว ร่วมจัดโครงการ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยพระมหาคาวี ญาณสาโร เจ้าอาวาสวัดสะพานคำ ได้นำเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประชาชนชาวบ้านนาแก้วทั้ง 4 หมู่ รวม 100 คน และพระภิกษุสามเณร อีก 10 รูป ร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านนาแก้ว ซึ่งประกอบด้วย ต้นยางนา มะค่าโมง ประดู่ พะยูง และไม้แดง โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร จำนวน 500 ต้น

พระมหาคาวี ญาณสาโร เจ้าอาวาสวัดสะพานคำ กล่าวว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าชุมชน และเคยเป็นป่าช้าเก่าของบ้านนาแก้ว มีเนื้อที่ประมาณ 140 ไร่ มีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ มีพรรณไม้นานาชนิด รวมถึงพืชสมุนไพรอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประชาชนในพื้นที่ ชาวบ้านเข้ามาหาของป่า หาเห็ด หาสมุนไพร จึงควรหวงแหนรักษาผืนป่าแห่งนี้ไว้ พร้อมกับการฟื้นฟูโดยการปลูกต้นไม้เพิ่ม รักษาผืนป่าให้คงอยู่สืบไป

หญ้าลิเภา

โครงการปลูกต้นไม้ในวันนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้นิสิต มจร. และประชาชนทุกคน ตระหนักถึงความสำคัญของป่า เพื่อสนองแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  “โครงการป่ารักน้ำ ชาวบ้านอยู่กับป่า มีความรักและหวงแหนผืนป่า

ซึ่งป่านั้นมีคุณูปการแก่ชาวบ้านมากมาย เป็นแหล่งอาหาร  มีพืชสมุนไพรรักษาโรคตามธรรมชาติ ป่าเป็นต้นน้ำลำธาร ช่วยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เป็นปอดของชุมชน ในการเปลี่ยนมลภาวะทางอากาศเป็นออกซิเจนบริสุทธิ์  ด้วยธรรมชาติและความเงียบสงบ ป่ายังเหมาะต่อการนั่งสมาธิ ทำจิตใจให้สงบ อีกด้วย


นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นิสิต และชาวบ้าน รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งอยู่คู่ประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ไทยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อให้พสกนิกรอยู่เย็นเป็นสุข

สถาบันพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงสถาบันสูงสุด ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทย และทรงเป็นที่เคารพรักเทิดทูนอย่างสูงยิ่งของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ

จังหวัดสกลนคร ร่วมทำโป่งเทียมและปลูกพืช อาหารช้างป่า ถวายแม่ของแผ่นดิน

สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสกลนคร กดอ่านที่นี่