เกษตรจังหวัดสุโขทัยส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง

วันนี้ (20 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 และงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ที่ลานรับซื้อพืชไร่ หมู่ 3 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย มีเกษตรกรร่วมงานกว่า 200 ราย

เกษตรจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้สนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เห็นความสำคัญของการเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นโดยใช้พันธุ์ดี มีการจัดการเรียนรู้วิธีการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้อินทรียวัตถุ การลดต้นทุนผลิต ปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อบำรุงดิน ใช้ระบบน้ำหยดเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต เก็บเกี่ยวเมื่อมันสำปะหลังมีอายุ 9 เดือนขึ้นไป จะทำให้ได้เปอร์เซ็นต์แป้งสูง

“มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของสุโขทัย สำนักงานเกษตรจังหวัดจึงมีนโยบายที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีกระบวนการผลิตที่ดี โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้ผลผลิตมันสำปะหลังมีคุณภาพเปอร์เซ็นต์แป้งดี เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดฐานเรียนรู้ให้เกษตรกร 4 จุด ได้แก่ 1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย แนะนำการใช้พันธุ์ดีที่ทางราชการแนะนำ ขั้นตอนการปลูกและดูแลรักษา 2) การเตรียมดินและปรับปรุงดินให้เหมาะสม โดยสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 3) การสำรวจและป้องกันกำจัดศัตรูพืชในมันสำปะหลัง โดยกลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัด แนะนำวิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่สำคัญของมันสำปะหลัง เช่น โรคใบด่าง โรคที่เกิดจากเชื้อรา เพลี้ยไฟ ไรแดง และ 4) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง โดยการผลิตมันเส้นสะอาด การลดต้นทุนผลิตโดยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสุโขทัย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น